główna zawartość
artykuł nr 1

Załatwianie spraw

Wydział Geodezji i Kartografii

Naczelnik Wydziału/Geodeta Powiatowy

 

Rafał Makowiejczuk

pok. 111, tel. 34/3229170

e-mail:

geodezja@czestochowa.powiat.pl

geoportal:

czestochowa.geoportal2.pl

 Wydział Geodezji i Kartografii (GK) realizuje zadania określone w poniższych przepisach.

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U.2016.1629 ze zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy:

1)  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t.Dz.U.2016.1034 ze zm.);

2)  w sprawie gleboznawczej klasyfikacja gruntów (Dz.U.2012.1246);

3)  w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183);

4)  w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015.2028);

5)  w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938);

6)  w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.2014.917);

7)  w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2014.924);

8)  w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2014.914);

9)  w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2014.914);

10)   w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247);

11)   w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572);

12)   w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U.2013.249);

13)   w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz.U.2001.84.911);

14)   w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U.2001.80.866).

2. Ustawa z dnia 29 marca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t.Dz.U.2016.703).

 Zadania realizowane są w odniesieniu do nieruchomości położonych na terenie gmin: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Koniecpol, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza.

Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz ewidencję gruntów i budynków dla obszarów gmin: Dąbrowa Zielona, Lelów, Koniecpol i Przyrów prowadzi Oddział Zamiejscowy Wydziału GK w Koniecpolu.

 Dla nieruchomości położonych na terenie Częstochowy powyższe zadania realizuje Wydział Geodezji i Kartografii w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 4, tel. 34/3707100.

 Wydział nie prowadzi postępowań w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości. Są to kompetencje właściwego wójta/burmistrza/prezydenta.

 

Stanowisko d/s organizacyjnych wydziału (sekretariat)

Adam Sikorski

geodezja@czestochowa.powiat.pl

tel; 34/3229171, 34/3229170

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU

 

1. Naczelnik wydziału – geodeta powiatowy.

2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (referat).

3. Ewidencja gruntów i budynków (referat).

4. Zespół d/s koordynacji usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

5. Inspektor d/s weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

6. Stanowisko d/s wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego.

7. Stanowisko d/s organizacyjnych wydziału.

Naczelnik wydziału pełni równocześnie funkcję geodety powiatowego. Nadzoruje i kieruje pracą wydziału. Bezpośrednio nadzoruje lub prowadzi postępowania administracyjne w zakresie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego.

UWAGA: podane poniżej wszystkie adresy e-mail pracowników wydziału nie służą do składania wniosków czy podań, dlatego nie są odbierane podczas nieobecności pracownika. Służą wyłącznie do kontaktów w konkretnych sprawach technicznych. Wnioski formalne w postaci elektronicznej należy składać na adres starostwa: kancelaria@czestochowa.powiat.pl (kancelaria ogólna). Wnioski do uzgodnienia lub zapytania co do treści wniosków można kierować na adres; geodezja@czestochowa.powiat.pl (sekretariat Wydziału GK).

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

 

Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK)

 

 

1. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

 (bezpośrednia i on-line za pośrednictwem geoportalu), w tym:

a) rejestracja zgłoszeń,

b)  wydawanie uzgodnionych materiałów,

c) naliczanie i pobieranie opłat oraz wystawianie licencji na wydawane materiały.

Pracownicy:

 

Agata Różycka

  pok. 106, tel. 34/3229186,

e-mail:

a.rozycka@czestochowa.powiat.pl

przede wszystkim zgłoszenia dot. opracowań map do celów projektowych i tyczenia obiektów budowlanych oraz inwentaryzacja powykonawcza

 

Anna Synowiec

  pok. 105, tel. 34/3229173,

e-mail: a.synowiec@czestochowa.powiat.pl

przede wszystkim zgłoszenia prac do celów prawnych

 

Dorota Wilk

  pok. 105, tel. 34/3229173,

e-mail: d.wilk@czestochowa.powiat.pl

przede wszystkim zgłoszenia prac do celów prawnych

Urszula Ślęzak

  Placówka Zamiejscowa w Koniecpolu pok. 6, tel. 34/3551234,

e-mail:

u.slezak@czestochowa.powiat.pl

wszystkie zgłoszenia z obszaru gmin: Dąbrowa Zielona, Lelów. Koniecpol i Przyrów

 

 

Zgłoszenia prac geodezyjnych (formularz ZG) można przesłać pocztą tradycyjną, albo złożyć bezpośrednio w pok. 106 lub 114 w Częstochowie, w pok. 6 w Koniecpolu. Wykonawcy, którzy otrzymali dostęp do zgłoszeń on-line - wg zasad określonych we wniosku o umożliwienie takiego dostępu.

 

Druki do pobrania:

· Zgłoszenie pracy ZG

· Wniosek o przyznanie dostępu do internetowego systemu zgłoszeń prac geodezyjnych

 

 2. Weryfikacja opracowań geodezyjnych

 Pracownicy:

  Agnieszka Bernatek 

pok. 108, tel. 34/3229179,

e-mail:

a.bernatek@czestochowa.powiat.pl

 

prace objęte zakresem 1 uprawnień geodezyjnych

(mapa do celów projektowych, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych, tyczenie obiektów budowalnych itp.)

 

Helena Sochacka

  pok. 114, tel. 34/3229175,

e-mail:

h.sochacka@czestochowa.powiat.pl

  prace objęte zakresem 2 uprawnień geodezyjnych

(mapy z projektem podziału nieruchomości, mapy do celów prawnych - zasiedzenia, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienie/wyznaczenie znaków granicznych, ustalenie przebiegu granic itp. )

 

Druki do pobrania:

· Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych 

 

 3. Udostępnianie materiałów z zasobu oraz z utworzonych baz danych, naliczanie opłat oraz wystawianie licencji.

 

Pracownicy:

 

Jolanta Kwiecińska
w holu I piętra okno ,,sprzedaż map” lub pok. 106, tel. 34/3229176,

e-mail:

mapy@czestochowa.powiat.pl

 

Małgorzata Ćwiek

 (ponadto koordynuje prace Wydziału GK w Koniecpolu)

Placówka Zamiejscowa w Koniecpolu pok. 6, tel. 34/3551234,

e-mail:

m.cwiek@czestochowa.powiat.pl

 

 

 Wnioski najlepiej składać bezpośrednio u pracownika, który sprawdzi poprawność ich wypełnienia. Można wysłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną (podpis elektroniczny).

 

Wysokość stawek podstawowych za konkretne jednostki rozliczeniowe, wysokości współczynników korygujących oraz zasady ustalenia tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określone są w załączniku do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Z uwagi na dużą ilość współczynników, wynikających m. in. z różnorodności materiałów, skal, celów, zakresu, formatów, ilości, przeznaczenia, każdy wniosek rozliczany jest indywidualnie.

 

Przykładowe opłaty (bez uwzględnienia współczynników np. ze względu na ilość i przeznaczenie):

· kopia materiałów zasobu – 3 zł za stronę formatu A4

· mapa zasadnicza w postaci wektorowej – 10 zł za hektar w skali 1:500

· mapa ewidencyjna w postaci wektorowej – 4 zł za hektar w skali 1:2000

· za kopię mapy ewidencyjnej – min. 7,40 zł za format A4

· uwierzytelnienie dokumentów – 50 zł za dokument, 5 zł za kolejny egzemplarz.

· udostępnienie materiałów w postaci cyfrowej opłata wynosi minimum 30zł.

· koszt wysyłki na wskazany we wniosku adres minimum 10 zł.

 

Przed udostępnieniem materiałów wnioskodawca musi wnieść obliczoną przez pracownika opłatę:

· w kasie starostwa w Częstochowie - pok. 27, albo

· w kasie starostwa w Koniecpolu, albo

· na konto Starostwa Powiatowego w Częstochowie

 41 2030 0045 1110 0000 0185 1970 (w tym przypadku materiały zostaną wydane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie starostwa).

 

W przypadku złożenia pełnomocnictwa należy wnieść dodatkową opłatę skarbową w wys. 17 zł na konto:

· Gminy Miasta Częstochowa

40 1030 1104 0000 0000 9325 1000, jeżeli czynność wykonywana jest w Częstochowie

· Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

25 8276 0003 2000 0000 0635 0001, jeżeli czynność wykonywana jest w Koniecpolu.

Pełnomocnictwo udzielone najbliższym członkom rodziny nie podlega opłacie skarbowej. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy okazać pracownikowi prowadzącemu sprawę.

 

Kopie materiałów zasobu zawierające dane osobowe udostępnia się osobom, których dane te dotyczą, ich pełnomocnikom oraz innym podmiotom, które udokumentują posiadanie interesu prawnego do ich pozyskania. Na wydane materiały wystawia się licencje. Brak licencji lub naruszenie jej warunków skutkuje karą w wysokości 10-krotnej należnej opłaty (art. 40c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty).

 

Druki do pobrania:

Formularz P i, jako załącznik, formularze: P1, P3, P8

 

 4. Uwierzytelnianie dokumentów będących rezultatem prac geodezyjnych lub kartograficznych.

 Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów, będących rezultatem prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, należy złożyć w pok. 105 lub 114 w Częstochowie, pok. 6 w Koniecpolu.

Opłata za uwierzytelnienie dokumentu wynosi 50 zł, za każdy następny egzemplarz 5 zł. Dołączony do wniosku dokument zostanie uwierzytelniony po wniesieniu naliczonej przez pracownika opłaty. Opłatę można uiścić :

· w kasie starostwa w Częstochowie - pok. 27, albo

· w kasie starostwa w Koniecpolu, albo

· na konto Starostwa Powiatowego w Częstochowie

41 2030 0045 1110 0000 0185 1970 i okazać dowód wpłaty/przelewu.

 

Druki do pobrania: Wniosek o uwierzytelnienie dokumentu 

5. Zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujących zbiory danych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:

 

a) ewidencji gruntów i budynków,

b)  geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,

c) szczegółowych osnów geodezyjnych,

d)  obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych (mapy zasadniczej) w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich.

 

Pracownicy:

Adam Andzel

pok. 115, tel. 34/3229182
e-mail:
a.andzel@czestochowa.powiat.pl

 

Agnieszka Bernatek

  pok. 108, tel. 34/3229179,

e-mail:

a.bernatek@czestochowa.powiat.pl

Ilona Łysek

  pok. 108a, tel. 34/3229179,

e-mail:

i.lysek@czestochowa.powiat.pl

 

Grażyna Maziarska

  pok. 108a, tel. 34/3229179,

e-mail:

g.maziarska@czestochowa.powiat.pl

Katarzyna Nocuń

  pok. 115, tel. 34/3229182,

e-mail:

k.nocun@czestochowa.powiat.pl

Magda Pawlik

  pok. 108, tel. 34/3229179,

e-mail:

m.pawlik@czestochowa.powiat.pl

  

Marta Rembielak-Kucharska

  pok. 112, tel. 34/3229116,

e-mail:

m.rembielak-kucharska@czestochowa.powiat.pl

Grzegorz Stypka

  pok. 107a, tel.34/3229178,

e-mail:

g.stypka@czestochowa.powiat.pl

 

Ewelina Tukaj

  pok. 112, tel. 34/3229116,

e-mail:

e.tukaj@czestochowa.powiat.pl

 

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB)

Kierownik referatu

 

Anna Major

pok. 135, tel. 34/3229180,

e-mail:

a.major@czestochowa.powiat.pl

Organizuje i bezpośrednio nadzoruje prace realizowane przez EGiB. Udostępnia dane z rejestru cen i wartości nieruchomości oraz dane z bazy EGiB dla projektantów.

 

Zadania referatu:

1. Aktualizacja operatu ewidencyjnego/bazy egib na podstawie:

a) prawomocnych orzeczeń sądowych, zawiadomień lub odpisów z ksiąg wieczystych, aktów notarialnych,

b)  ostatecznych decyzji administracyjnych,

c) dokumentacji architektoniczno-budowlanej,

d)  wpisów w innych rejestrach publicznych,

e) aktów normatywnych,

f)   wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w nim dokumentacji przyjętej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

g)  wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i dołączonej dokumentacji potwierdzającej zmianę imienia, nazwiska, adresu.

2. Wydawanie decyzji zobowiązującej podmiot ewidencyjny, który nie zgłasza i nie dokumentuje zmian danych ewidencyjnych, będących rezultatem robót budowlanych, do opracowania stosownej dokumentacji geodezyjnej, a w przypadku uchylania się zobowiązanego, przeprowadzenie egzekucji tego obowiązku w drodze wykonania zastępczego na koszt zobowiązanego.

3. Udostępnianie danych ewidencyjnych w formie wypisów lub wyrysów (druk EGiB), a danych historycznych w formie zaświadczeń, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Udostępnianie danych ewidencyjnych w formacie SWDE/GML z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych ( druki P i P1).

5. Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości i udostępnianie danych z tego rejestru ( druki P i P4).

6. Prowadzenie, na wniosek strony lub z urzędu postępowań administracyjnych w sprawach niezgodności danych ewidencyjnych.

7. Prowadzenie, na wniosek strony, postępowań administracyjnych w celu ustalenia władającego, na zasadach samoistnego posiadania, nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.

8. Przekazywanie zawiadomień o dokonanych zmianach ewidencyjnych do właściwych organów podatkowych gmin, do statystyki publicznej, do wydziałów ksiąg wieczystych przy właściwych sądach oraz do wnioskodawcy gdy zmiana dokonana została w trybie czynności materialno-technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i dotyczyła: pola powierzchni działki, rodzaju lub powierzchni użytku gruntowego, głównej funkcji budynku, numeru działki ewidencyjnej.

9. Rejestracja umów dzierżaw zawartych wyłącznie w oparciu o przepisy art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t Dz.U.2013.1403 ze zm.) lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U.2014.1613).

 

Dane z EGiB w postaci wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej udostępnia się odpłatnie, po złożeniu wniosku na formularzu EGiB. Składając wniosek należy okazać do wglądu tytuł własności do nieruchomości w celu zweryfikowania czy wpisy w ewidencji są poprawne.

Wnioskodawca, który nie jest właścicielem nieruchomości i nie posiada pełnomocnictwa od właściciela, musi wykazać posiadanie interesu prawnego do pozyskania danych podmiotowo-przedmiotowych osób trzecich (również numeru księgi wieczystej). Zasady udostępniania wypisów uregulowane są w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przy odbiorze dokumentów należy okazać się dokumentem tożsamości.

 

Interesanci przyjmowani są w pokoju obsługi interesantów nr 122 w Częstochowie, a w Koniecpolu pok. 10 – wyłącznie wypisy i zaświadczenia, pok. 6 – wyłącznie wyrysy z wypisami.

Wypisy mogą być wysłane na adres wnioskodawcy, wykazany w ewidencji gruntów lub na adres wskazany we wniosku, złożonym osobiście i zweryfikowanym przez pracownika.

 

Podstawowe opłaty za każdą jednostkę rejestrową gruntów w postaci dokumentu drukowanego (cały cennik w tabeli nr 11 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne):

· za wypis z rejestru gruntów – 50 zł za każdą jednostkę rejestrową gruntów,

· za wypis uproszczony - 15 zł za każdą działkę

· za wyrys z mapy ewidencyjnej – 110 zł,

· za wypis i wyrys – 150 zł,

· za wypis z rejestru budynków/lokali – 30 zł,

· za wypis z kartoteki budynków/lokali – 20 zł

 

Po uiszczeniu należnej opłaty, obliczonej przez pracownika, zostaną wydane żądane dokumenty, z tym, że wypisy w tym samym dniu, zaświadczenia w ciągu 3 dni, wyrysy po 2-3 tygodniach, w zależności od ilości wniosków.

 

Należną opłatę można uiścić w kasie urzędu w Częstochowie (pok. 27) lub w Koniecpolu. Można również przekazać ją na konto:

41 2030 0045 1110 0000 0185 1970, a potwierdzenie przelewu okazać przy odbiorze dokumentów.

 

W przypadku złożenia pełnomocnictwa należy wnieść dodatkową opłatę skarbową w wys. 17 zł na konto:

· Gminy Miasta Częstochowa

40 1030 1104 0000 0000 9325 1000, jeżeli czynność wykonywana jest w Częstochowie

· Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

25 8276 0003 2000 0000 0635 0001, jeżeli czynność wykonywana jest w Koniecpolu.

Pełnomocnictwo udzielone najbliższym członkom rodziny nie podlega opłacie skarbowej. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy okazać pracownikowi prowadzącemu sprawę.

 

Opłacie skarbowej w wys. 17 zł podlegają czynności związane z wydaniem zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa rolnego. Zwolnienia z opłaty skarbowej: zaświadczenia do celów emerytalnych, rentowych, alimentacyjnych, świadczeń z opieki społecznej. Po stronie wnioskodawcy leży wskazanie podstawy zwolnienia z opłaty skarbowej. Zaświadczenia wydawane są tylko wtedy, gdy konkretny przepis prawa wymaga wydania zaświadczenia, a żądanych informacji nie można przekazać w formie przewidzianej w art. 24 ust. 3 ustawy Pgik.

 

Pracownicy:

Halina Dyńska

tel. 34/3229148,

e-mail:

h.dynska@czestochowa.powiat.pl

 

obsługa ewidencji gruntów i budynków obszaru gmin: Olsztyn, Kruszyna

Dorota Janicka

tel. 34/3229181,

e-mail:

d.janicka@czestochowa.powiat.pl

obsługa ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Kłomnice

 

Małgorzata Kowalczyk

tel. 34/3229148,

e-miał:

m.kowalczyk@czestochowa.powiat.pl

obsługa ewidencji gruntów i budynków obszaru gmin: Rędziny, Poczesna

Elżbieta Krawczyk-Jarzyńska

tel.34/3229215,

e-mail:

e.krawczyk-jarzynska@czestochowa.powiat.pl

obsługa ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Mstów

 

Anna Łaban

tel. 34/3229215,

e-mail:

a.laban@czestochowa.powiat.pl

obsługa ewidencji gruntów i budynków obszaru gmin: Konopiska, Blachownia Miasto i Gmina

 

Katarzyna Nocuń

tel. 34/3229182,

e-mail:

k.nocun@czestochowa.powiat.pl

obsługa ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Janów

 

Małgorzata Pielka

tel. 34/3229181,

e-mail:

m.pielka@czestochowa.powiat.pl

obsługa ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Mykanów

 

Justyna Kwapisz

tel. 34/3229215,

e-mail:

j.kwapisz@czestochowa.powiat.pl

obsługa ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Starcza, Kamienica Polska

 

Małgorzata Mrozek

tel. 34/3229171,

e-mail:

m.mrozek@czestochowa.powiat.pl

wyrysy z map ewidencyjnych z obszaru powiatu częstochowskiego w wyłączeniem gmin: Dąbrowa Zielona, Lelów, Koniecpol Miasto i Gmina, Przyrów

 

Martyna Bulicz

Tel. 34/3229181

e-mail:

m.bulicz@czestochowa.powiat.pl

 

 W Placówce Zamiejscowej w Koniecpolu:

 

Katarzyna Marek

pok. 6, tel. 34/3551467,

e-mail:

k.marek@czestochowa.powiat.pl

obsługa ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gmin: Dąbrowa Zielona, Koniecpol Miasto i Gmina

 

Dagmara Tanasiewicz

pok. 6, tel. 34/3551467,

e-mail:

d.tanasiewicz@czestochowa.powiat.pl

obsługa ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gmin: Lelów, Przyrów

 

Małgorzata Ćwiek

pok. 6, tel. 34/3551234,

e-mail:

m.cwiek@czestochowa.powiat.pl

wyrysy z map ewidencyjnych z obszaru gmin: Dąbrowa Zielona, Lelów, Koniecpol Miasto i Gmina, Przyrów

 

Druki do pobrania:

· Formularz EGiB

· Formularz P i załącznik P1, P4 

 

Zespół d/s koordynacji usytuowania

projektowych sieci uzbrojenia terenu
 

Przewodniczący

 

Agnieszka Stefaniak

  

pok. 107, tel. 34/ 3229178,

e-mail:

zud@czestochowa.powiat.pl

a.stefaniak@czestochowa.powiat.pl

 

Do zadań zespołu należy: organizacja narad koordynacyjnych i przewodzenie naradom, prowadzenie i udostępnianie protokołów z narad, naliczanie opłat, wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty.

 

Dokumenty do pobrania:

· Terminarz narad koordynacyjnych

· Wniosek o przyjęcie projektu na naradę

  

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów.

bezpośredni nadzór:

naczelnik Rafał Makowiejczuk

pok. 111, tel. 34/3229170

e-mail:

geodezja@czestochowa.powiat.pl

(sekretariat)

 

Na wniosek i koszt właściciela gruntów, starosta upoważnia wskazanego przez stronę klasyfikatora do określenia klas gruntów oraz sporządzeni protokołu i mapy klasyfikacji, na podstawie których wydana zostanie decyzja o ustaleniu klasyfikacji.

Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie klasyfikacji podlega opłacie skarbowej w wys. 10 zł, którą należy wnieść na konto:

· Gminy Miasta Częstochowa

· 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000, jeżeli czynność wykonywana jest w Częstochowie

· Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

· 25 8276 0003 2000 0000 0635 0001, jeżeli czynność wykonywana jest w Koniecpolu.

Organ może wydać decyzję negatywną, jeśli ustalenia dokonane przez klasyfikatora nie będą zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

Pracownicy:

Elżbieta Krawczyk-Jarzyńska

tel.34/3229215,

e-mail:

e.krawczyk-jarzynska@czestochowa.powiat.pl

 

Wspólnoty gruntowe i mienie gromadzkie

 

 

Urszula Olszewska-Bąk

pok. 113, tel. 34/3229172

e-mail: u.olszewkabak@czestochowa.powiat.pl

wspólnoty gruntowe

Katarzyna Nocuń

tel. 34/3229182,

e-mail:

k.nocun@czestochowa.powiat.pl

mienie gromadzkie 

Halina Dyńska 

tel. 34/3229148,

e-mail:

h.dynska@czestochowa.powiat.pl

mienie gromadzkie