główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 1

Profil Kandydata na Kierowcę

Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

  Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

  • dowód tożsamości,
  • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

·   orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),

·   pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T),

·   kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),

·   kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),

·   kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Wniosek należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając dowód osobisty i oryginał dotychczasowego prawa jazdy.

   

  Miejsce złożenia dokumentów

Po złożeniu ww. dokumentów w Oddziale Praw Jazdy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie ( pok. 39, tel. 34/ 32 29 163) zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

 

  Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

  Inne informacje

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

PKK wydaje się w przypadku:

·   ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,

·   rozszerzenia uprawnień,

·   wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),

·   sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):

 - przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 toku,

   - przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,

- zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku,

·   posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami  z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,

·   w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)

 

  Podstawa prawna

  1. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.(tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 978),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 poz. 231),

 

 

Wniosek do pobrania

Uwaga:

Formularz wniosku Prawa Jazdy musi być wydrukowany: w całości na jednej kartce formatu A4 dwustronnie, bez zmniejszania formatu i zmian proporcji - druk bez marginesów.