główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 1

Udostępnianie profilu kandydata na kierowcę

I.  Wymagane wnioski:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy.

 

II. Wymagane załączniki:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie   z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny –w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
 3. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E);
 4. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (rodzic lub opiekun prawny składa podpis przy urzędniku). W przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej przez opiekuna prawnego należy okazać dokument potwierdzający ten fakt;
 5. Kserokopia posiadanego prawa jazdy, jeżeli wcześniej było wydane;
 6. Kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym);
 7. Kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

 

 III. Dokumenty do wglądu:

 1.  Dokument tożsamości.

 

IV. Opłaty:

  1. BRAK.

 

V. Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( Dz. U.  z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz.U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców ( Dz.U. z 2019 r.,   poz. 1659 );
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2020 r. , poz. 256 ).

 

VI. Termin załatwienia sprawy:

 1. Profil kandydata na kierowcę jest generowany w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, pokój 39.

 

VIII. Godziny pracy Urzędu:

 • poniedziałek: 7.30-15.30
 • wtorek: 7.30-16.00
 • środa:  7.30 -15.30
 • czwartek: 7.30-15.30
 • piątek: 7.30-15.00

 

IX. Jednostka odpowiedzialna:

 1. Wydział Komunikacji, e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

X. Tryb odwoławczy:

 1. BRAK.

 

XI. Opłaty za odwołanie:

 1. BRAK.

 

XII. Uwagi:

 1. W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu należy wydrukować go dwustronnie na jednej kartce. Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakoś druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.

  Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 

Na w/w stronie internetowej można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie.:

https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html