logo bip.gov.pl

 Starostwo Powiatowe w Częstochowie

serwis informacyjny  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
1.

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej
 Naczelnik Wydziału – Anna Widerska-Kowalczyk
 tel. (0-34) 32-29-145
 email: ab@czestochowa.powiat.pl
 
 Wydział prowadzi sprawy dotyczące nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego.
 
 1. Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie spraw związanych z:
 
 1) sprawowaniem kontroli w zakresie zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
 2) sprawowaniem nadzoru w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
 3) sprawowaniem nadzoru i kontroli:
 a) zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 c) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 4) kontrolowaniem posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 5) opiniowaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 6) uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
 7) zatwierdzaniem planów zagospodarowania terenu oraz rozwiązań urbanistycznych i architektoniczno - budowlanych projektów,
 8) zatwierdzaniem pod względem urbanistyczno - architektonicznym projektów pomników i innych dzieł plastycznych oraz urządzeń przeznaczonych do umieszczania w miejscach publicznych, a wpływających na wygląd obiektów budowlanych,
 9) przyjmowaniem zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego,
 10) wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji zatwierdzających projekty budowlane,
 11) przenoszeniem pozwolenia na budowę na innego inwestora,
 12) orzekaniem o utracie ważności pozwolenia na budowę,
 13) wydawaniem decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,
 14) przyjmowaniem wniosków zgłoszeniowych na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia, ochrony środowiska albo innymi względami interesu społecznego,
 15) poświadczaniem oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dot. infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wydawanych wykonawcy dla celów podatku od towarów i usług,
 16) wydawaniem zaświadczeń stwierdzających, że dany lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym,
 17) wydawaniem zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,
 18) prowadzeniem spraw w zakresie dróg publicznych z wyłączeniem dróg krajowych i wojewódzkich, polegających na:
 a) nadzorze nad przestrzeganiem przepisów w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ochrony środowiska oraz warunkami bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych i przy wykonywaniu robót i utrzymaniu obiektów budowlanych,
 b) badaniu zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 c) wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach określonych przepisami szczególnymi,
 19) współpracą z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
 
 2. Nieodpłatne przekazywanie bez wezwania organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości do nieodpłatnego przekazywania informacji, w formie kopii wydanych decyzji o:
 1) pozwoleniu na budowę,
 2) pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 
 3. Zadania z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego wykazanych w ust. 1 pkt 1 – 19 dla gmin: Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Lelów i Przyrów realizuje Oddział Zamiejscowy Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

Konto opłaty skarbowej
 
Od pozwoleń, na rzecz Urzędu Miasta Częstochowy
 Bank Handlowy S.A.  40 1030 1104 0000 0000 9325 1000

Informujemy, że dnia 6 września 2016r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r.,
 w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę  lub rozbiórkę,  zgłoszenia budowy
 i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia  tj. 17.12.2016r.
 W związku z powyższym na stornie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakładce Zadania/Budownictwo i mieszkalnictwo/Proces budowlany
 (http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm)
 zamieszczono elektroniczną wersję ww. wzorów.


Załączniki: Rozmiar:
139.672 KB
33.586 KB
53.590 KB
38.871 KB
36.412 KB
79.500 KB
207.834 KB
8.408 KB
233.736 KB
13.977 KB
203.710 KB
30.500 KB
253.755 KB
36.000 KB
120.970 KB
32.000 KB
120.619 KB
32.000 KB
187.941 KB
42.500 KB
204.490 KB
14.948 KB

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Kokoszka
Osoba, która wprowadziła dane: Szymon Bryś
Data wytworzenia informacji: 2005-11-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-11-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-21 10:57

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj