główna zawartość
artykuł nr 1

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

obrazek

 

Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej
Naczelnik Wydziału – Anna Widerska-Kowalczyk
tel. (0-34) 32-29-145
email: ab@czestochowa.powiat.pl

Wydział prowadzi sprawy dotyczące nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego.

1. Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie spraw związanych z:

1) sprawowaniem kontroli w zakresie zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
2) sprawowaniem nadzoru w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
3) sprawowaniem nadzoru i kontroli:
a) zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
4) kontrolowaniem posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji,
5) opiniowaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
6) uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
7) zatwierdzaniem planów zagospodarowania terenu oraz rozwiązań urbanistycznych i architektoniczno - budowlanych projektów,
8) zatwierdzaniem pod względem urbanistyczno - architektonicznym projektów pomników i innych dzieł plastycznych oraz urządzeń przeznaczonych do umieszczania w miejscach publicznych, a wpływających na wygląd obiektów budowlanych,
9) przyjmowaniem zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego,
10) wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji zatwierdzających projekty budowlane,
11) przenoszeniem pozwolenia na budowę na innego inwestora,
12) orzekaniem o utracie ważności pozwolenia na budowę,
13) wydawaniem decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,
14) przyjmowaniem wniosków zgłoszeniowych na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia, ochrony środowiska albo innymi względami interesu społecznego,
15) poświadczaniem oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dot. infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wydawanych wykonawcy dla celów podatku od towarów i usług,
16) wydawaniem zaświadczeń stwierdzających, że dany lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym,
17) wydawaniem zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,
18) prowadzeniem spraw w zakresie dróg publicznych z wyłączeniem dróg krajowych i wojewódzkich, polegających na:
a) nadzorze nad przestrzeganiem przepisów w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ochrony środowiska oraz warunkami bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych i przy wykonywaniu robót i utrzymaniu obiektów budowlanych,
b) badaniu zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach określonych przepisami szczególnymi,
19) współpracą z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

2. Nieodpłatne przekazywanie bez wezwania organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości do nieodpłatnego przekazywania informacji, w formie kopii wydanych decyzji o:
1) pozwoleniu na budowę,
2) pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

3. Zadania z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego wykazanych w ust. 1 pkt 1 – 19 dla gmin: Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Lelów i Przyrów realizuje Oddział Zamiejscowy Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

Konto opłaty skarbowej
Od pozwoleń, na rzecz Urzędu Miasta Częstochowy
Bank Handlowy S.A.  40 1030 1104 0000 0000 9325 1000

Informujemy, że dnia 6 września 2016r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r.,
w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę  lub rozbiórkę,  zgłoszenia budowy
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia  tj. 17.12.2016r.
W związku z powyższym na stornie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakładce Zadania/Budownictwo i mieszkalnictwo/Proces budowlany
(http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm)
zamieszczono elektroniczną wersję ww. wzorów.

Załączniki:
Instrukcja wypełniania wniosków o pozwolenie na budowę 140 KB
Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania B-4 34 KB
Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę B-1 54 KB
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku rodzinnego lub mieszkalnego B-2 39 KB
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B-3 36 KB
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 80 KB
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - format PDF 234 KB
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - format DOCX 14 KB
Uzupełnienie dokumentów - format PDF 204 KB
Uzupełnienie dokumentów - format DOC 31 KB
Zgłoszenie robót budowlanych - format PDF 121 KB
Zgłoszenie robót budowlanych - format DOC 32 KB
Zgłoszenie rozbiórki - format PDF 121 KB
Zgłoszenie rozbiórki - format DOC 32 KB
Wniosek o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali - format PDF 204 KB
Wniosek o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali - format ODT 15 KB
Wniosek o wydanie dziennika budowy - format PDF 131 KB
Wniosek o wydanie dziennika budowy - format ODT 9 KB
Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę - format PDF 167 KB
Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę - format DOC 36 KB
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - format PDF 143 KB
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - format DOC 44 KB