główna zawartość
artykuł nr 1

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, ochrony przed powodzią, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Ponadto Wydział zapewnia:
 
- ciągłość pracy Służby Dyżurnej Starosty wchodzącej w skład Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- obsługę kancelaryjno-biurową Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- obsługę kancelaryjno-biurową Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego,
- utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.
 
 

 

W zakresie spraw obywatelskich:

 

 

 
1)   poświadczenie podpisu osoby nie mogącej pisać, lecz mogącej czytać,
2)   odbieranie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,
3)   realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,
4)   organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
5)   świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków
o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,
6)   analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,
7) przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu często-chowskiego,
8)  zarządzanie na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień przymusowego doprowa-dzenia przez Policję w razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej do wskazanej jednostki wojskowej,
9)  prowadzenie w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym spraw związanych z wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok  i szczątków ludzkich z obcego państwa,
10) prowadzenie czynności nadzorczych nad przestrzeganiem niektórych przepisów wynika-jących z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
11) organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do najbliższego szpitala mającego prosektorium,
12) określenie trybu udzielania pomocy cudzoziemcom, uchodźcom i repatriantom przez organy powiatu,
13) uzgadnianie organizacji procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych oraz koordynacja działań w celu zabezpieczenia ruchu pielgrzymkowego,
 

W zakresie spraw obronnych:

 

1) planowanie i realizację zadań obronnych nałożonych przez Wojewodę Śląskiego na terenie powiatu częstochowskiego,
2) planowanie przedsięwzięć na czas podwyższania gotowości obronnej państwa oraz realizacja zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu,
3)  opracowanie Regulaminu Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Częstochowskiego w ramach przygotowań systemu kierowania bezpieczeństwem,
4) opracowanie Planu Działania Stałego Dyżuru oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie,
5) planowanie i realizacja zadań ochrony zdrowia ludności w sytuacjach nadzwy-czajnych zagrożeń lub wojny – opracowanie „Planu Organizacji Publicznej i Niepublicznej Służby Zdrowia na terenie powiatu częstochowskiego”,
6) przygotowanie wsparcia wojsk sojuszniczych (HNS) – opracowanie Instrukcji Punktu Kontaktowego HNS Starosty Częstochowskiego,
7) opracowanie Regulaminu Organizacyjnego Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Częstochowskiego w stałej siedzibie oraz
w zapasowym miejscu pracy,
8) planowanie, organizacja i prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych w nadzo-rowanych jednostkach organizacyjnych,
9) opracowanie „Planu Operacyjnego Funkcjonowania powiatu częstochowskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz kart realizacji zadań operacyjnych.
 
 
 
w zakresie akcji kurierskiej:
1) opracowanie Planu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz mapy ze schematem tras AK,
2) organizowanie doręczenia kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych   w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  

 

1.   w zakresie obrony cywilnej

 

 

1) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie powiatu,
2) opracowywanie powiatowego planu obrony cywilnej i planów działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu oraz opiniowanie i uzgadnianie gminnych planów obrony cywilnej,
3) określanie potrzeb sprzętowych i materiałowych związanych
z opracowaniem planu zapobiegania zagrożeniom na obszarze powiatu oraz niezbędne uzupełnianie magazynu obrony cywilnej,
4)     współuczestniczenie i organizowanie szkoleń, treningów i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej w tym w organizowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach treningów ATP 45,
5) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, dbanie o sprawność radiowej łączności alarmowania i powiadamiania z gminami, 
6) tworzenie i przygotowywanie do działań powiatowych jednostek organizacyjnych obrony cywilnej, określenie (zgodnie z obowiązującymi wymogami) ich struktur, zakresu działania oraz opracowanie i bieżąca aktualizacja planów działania formacji obrony cywilnej,
7) nadzorowanie przygotowania i prowadzenia przez szefów obrony cywilnej gmin, ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
8)  zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
9) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
10) opracowanie i aktualizowanie „Powiatowego Planu Ewakuacji III stopnia”,
11) opracowanie i aktualizacja Powiatowego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego,
12) opracowanie i aktualizacja Planu dystrybucji preparatów jodowych dla powiatu częstochowskiego,
13)   prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętu OC, sprzętu ochrony przeciwpowodziowej i zarządzania kryzysowego,
14)   prowadzenie komputerowej bazy danych sił i środków Starosty Częstochowskiego - Szefa OC Powiatu.
 

 

4. w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:

 

 

 
 1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,
 2. prowadzenie analizy zagrożeń, posiadanych sił i środków oraz określenie potrzeb sprzętowych i materiałowych do zapewnienia reagowania kryzysowego i niezbędne uzupełnienie magazynu w sprzęt,
 3. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
  • opracowanie wymaganych planów, instrukcji i zestawień,
  • wydawanie zarządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludności,
  • zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
 4. przygotowanie Powiatowego Zespołu Zarządzania kryzysowego do wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu zarządzania kryzysowego,
 5. budowanie i utrzymanie w stałej sprawności systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności oraz systemu współdziałania pomiędzy podmiotami biorącymi udział w działaniach ratowniczych,
 6. zapobieganie, przeciwdziałanie im usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 7. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej oraz współdziałanie w tym zakresie z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi,
 8. współdziałaniem z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciw-działania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
 
w zakresie ochrony przed powodzią:
 
 1. opracowanie oraz bieżąca aktualizacja „Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią”
 2. organizowanie działań związanych z ochroną przed powodzią wynikających z „Planu Operacyjnego … „ oraz planu zarządzania kryzysowego i planu obrony cywilnej, dokonywanie podziału sił i środków do udziału  w akcji przeciwpowodziowej,
 3. 3)  określanie potrzeb sprzętowych i materiałowych niezbędnych do prowadzenia działań przeciwpowodziowych oraz nadzorowanie i utrzymanie zapasu sprzętu i materiałów w magazynie przeciwpowodziowym.
 
6. W zakresie bezpieczeństwa publicznego:
 
1) współdziałanie z organami Policji i innymi powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie wykonywania zadań ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
2)   opracowanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz nadzór nad jego realizacją,
3)  przygotowanie we współpracy z policją i innymi powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oceny zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego obywateli na terenie powiatu,
 
 

 

 W zakresie informatyzacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego:

 

 

 
 1. opracowywanie i wdrażanie ogólnej koncepcji informatyzacji Starostwa,
 2. zabezpieczenie urzędu w sprzęt informatyczny oraz jego bieżące utrzymanie,
 3. organizacja szkoleń pracowników Starostwa w zakresie wykorzystania zainstalowanego sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 4. administrowanie systemami, sieciami informatycznymi, w tym archiwizowanie zasobów elektronicznych,
 5. zabezpieczenie realizacji przez pracowników Starostwa postanowień ustawy o ochronie danych osobowych,
 6. koordynacja systemu komunikacji wewnętrznej w Starostwie, m.in. poczta elektroniczna, Internet, elektroniczny system obiegu dokumentów,
 7. koordynacja tworzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w jednostkach organizacyjnych powiatu,
 8. zarządzanie połączeniem VPN z gminami powiatu częstochowskiego oraz obsługa systemu e-powiat – administracja.

 

8. W zakresie prawa dostępu do informacji publicznej należą zadania :
 

 1. redagowanie serwisu internetowego Starostwa
 2. ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3. inicjowanie działań, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu służących powszechnej dostępności do informacji publicznej,

 

 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

 

  Staroście bezpośrednio podlega zatrudniony przez niego pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w urzędzie Starostwa Powiatowego. Zadania  wynikające  z  ustawy  o ochronie informacji  niejawnych, realizuje w oparciu o podległą mu komórkę organizacyjną zwaną „pionem ochrony”.

   

  Do podstawowych zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, w sposób określony w ustawie do czasu zniesienia lub zmiany klauzuli tajności;
  2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
  3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  5. prowadzenie, na pisemne polecenie Starosty, zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy;
  6. przekazywanie ABW do ewidencji, danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;
  7. nadzór nad funkcjonowaniem, na potrzeby Starostwa, kancelarii niejawnej stanowiącej wyodrębnioną komórkę organizacyjną, w zakresie ochrony informacji niejawnych podległą Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, obsługiwaną przez wyznaczonego pracownika pionu ochrony, odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom;
  8. opracowanie i aktualizacja wymaganych planów, instrukcji i wykazów;
  9. organizowanie systemu kontroli dostępu do obiektów i poszczególnych stref bezpieczeństwa oraz nadzorowanie przechowywania i wykorzystywania kluczy i kodów do zamków szyfrowych (jeżeli są zainstalowane).