główna zawartość
artykuł nr 1

Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego

Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego

I. Podstawa Prawna:

-   Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 210);

-   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257);

-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644);

-   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

 

II. Wymagane wnioski:

  -  wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego – wzór wniosku w załączeniu.

 

III. Wymagane załączniki do wniosku:

1)   regulamin działalności Stowarzyszenia (w przypadku posiadania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zapisy rozszerzone o tryb wyboru, uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych );

2)   lista założycieli zwierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;

3)   imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu o ile ten organ jest w regulaminie;

4)   imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;

5)   adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

 

IV. Opłaty:

    - brak

 

V. Termin załatwienia sprawy:

  - 7 dni w przypadku wpisu bez braków;

 - 7 dni od dnia uzupełniania braków we wniosku (nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność);

 

VI. Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie ul. Sobieskiego 9, pokój: 128, 126
tel.: 34 322 91 43  email:
ezk@czestochowa.powiat.pl
Pracownik: Tadeusz Kapica

 

VII. Godziny pracy:

- poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30,
- wtorek: 7.30-16.00, - piątek: 7.30-15.00

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna:

  Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu,

  ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa   tel.: 34 322 91 40

 

IX. Tryb odwoławczy:

W przypadku, gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków, bądź nie zostanie złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.