główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m

Wydział Ochrony  Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie, informuje: że z dniem 1 sierpnia 2020 roku zmianie ulegają przepisy w zakresie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym w zakresie rejestracji łodzi i pontonów z tym dniem straciła moc.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m od 1 sierpnia br. właściwym organem w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających długości do 24m jest starosta oraz polskie związki sportowe.

Zgodnie z ww. ustawą, obowiązkowej rejestracji podlegają:

 • jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
 • jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
 • jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

 • jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 • jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 • deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

Uwaga: urządzenia pływające służące do amatorskiego połowu ryb, o długości powyżej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy co najmniej 15 KW zarejestrowane na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym będą wymagały przerejestrowania.

Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:

 1. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
 2. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
 3. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego wyżej określonego.


Miejsce złożenia dokumentów w wersji papierowej/załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony  Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie

ul. Sobieskiego 9
pokój  nr 214,
wzory formularzy są dostępne na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie

WAŻNE:
Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można również złożyć w wersji elektronicznej za pomocą dedykowanej Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dostępnej pod adresem https://interesant.reja24.gov.pl

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 7:30 - 14:30

 • Rejestracji jednostki pływającej dokonuje organ rejestrujący, wpisując jednostkę do rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, zwanego dalej "rejestrem", oraz nadaje jej numer rejestracyjny i wydaje dokument rejestracyjny.
 • W celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego.
 • Jeżeli jednostka pływająca jest przedmiotem współwłasności, wnioski, o których mowa w ust. 2, może złożyć każdy współwłaściciel, przedkładając pełnomocnictwo do działania w imieniu pozostałych współwłaścicieli.
 • Dokonując rejestracji jednostki pływającej, która nie posiada numeru identyfikacyjnego ani indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI), organ rejestrujący nadaje jej indywidualny numer identyfikacyjny (INI), który nie podlega zmianie w okresie istnienia jednostki pływającej.
 • Z chwilą zarejestrowania jednostka pływająca uzyskuje polską przynależność. Dokument rejestracyjny jest dowodem polskiej przynależności jednostki pływającej.
 • Właściciel jednostki pływającej otrzymuje wraz z dokumentem rejestracyjnym unikalny kod umożliwiający wprowadzenie do rejestru informacji.
 • W przypadku utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego wtórnik tego dokumentu wydaje, na wniosek właściciela, organ rejestrujący. Do wniosku dołącza się oświadczenie zawierające informacje o fakcie i okolicznościach utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego.
 • Ww. oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Opłata:

 • za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
 • za zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
 • za wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
 • za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - 15 zł
 • rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, dla którego wpis do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów utraciły ważność - 60zł,


Opłatę należy uiścić:

 • bezgotówkowo na rachunek bankowy: Nr konta 41 2030 0045 1110 0000 0185 1970
 •  w kasie Starostwa Powiatowego w Częstochowie


Termin i sposób załatwienia sprawy: 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:
- ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych;
- ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 12 kwietnia 2018 r.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 17 kwietnia 2020 r.
 • Rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m


 

Wymagane wnioski i dokumenty:
formularze wraz z dokumentami
• dowód własności jednostki pływającej
• potwierdzenie wniesienia opłaty