główna zawartość
artykuł nr 1

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 


Naczelnik Wydziału

Anna Widerska-Kowalczyk

 

pok. nr 17 tel. (0-34) 32-29-145

email: ab@czestochowa.powiat.pl

 Wydział prowadzi sprawy dotyczące nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego.

1. Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie spraw związanych z:

1) sprawowaniem kontroli w zakresie zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
2) sprawowaniem nadzoru w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
3) sprawowaniem nadzoru i kontroli:
a) zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
4) kontrolowaniem posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji,
5) opiniowaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
6) uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
7) zatwierdzaniem planów zagospodarowania terenu oraz rozwiązań urbanistycznych i architektoniczno - budowlanych projektów,
8) zatwierdzaniem pod względem urbanistyczno - architektonicznym projektów pomników i innych dzieł plastycznych oraz urządzeń przeznaczonych do umieszczania w miejscach publicznych, a wpływających na wygląd obiektów budowlanych,
9) przyjmowaniem zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego,
10) wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji zatwierdzających projekty budowlane,
11) przenoszeniem pozwolenia na budowę na innego inwestora,
12) orzekaniem o utracie ważności pozwolenia na budowę,
13) wydawaniem decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,
14) przyjmowaniem wniosków zgłoszeniowych na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia, ochrony środowiska albo innymi względami interesu społecznego,
15) poświadczaniem oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dot. infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wydawanych wykonawcy dla celów podatku od towarów i usług,
16) wydawaniem zaświadczeń stwierdzających, że dany lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym,
17) wydawaniem zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,
18) prowadzeniem spraw w zakresie dróg publicznych z wyłączeniem dróg krajowych i wojewódzkich, polegających na:
a) nadzorze nad przestrzeganiem przepisów w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ochrony środowiska oraz warunkami bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych i przy wykonywaniu robót i utrzymaniu obiektów budowlanych,
b) badaniu zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach określonych przepisami szczególnymi,
19) współpracą z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

2. Nieodpłatne przekazywanie bez wezwania organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości do nieodpłatnego przekazywania informacji, w formie kopii wydanych decyzji o:
1) pozwoleniu na budowę,
2) pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

3. Zadania z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego wykazanych w ust. 1 pkt 1 – 19 dla gmin: Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Lelów i Przyrów realizuje Oddział Zamiejscowy Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

 

 

Pracownicy:

 

Agnieszka Banaszkiewicz - pomoc administracyjna

- sprawy organizacyjne

- archiwum

  pok. nr 13 tel. (0-34) 32-29-209

 

Dariusz Bojanowski – pomoc administracyjna

- obsługa sekretariatu

- wydawanie dzienników budowy

  pok. nr 16   tel. (0-34) 32-29-145 /  (0-34) 32-29-146

 

Agata Chmielowska - główny specjalista

- sprawy architektoniczno-budowlane (gminy: Konopiska, Poczesna, Starcza)

  pok. nr 15 tel. (0-34) 32-29-147

 

Magdalena Dudek-Ułamek – podinspektor

Małgorzata Łapeta (zastępstwo)

pok. 13 tel. (0-34) 32-29-209

 

Krzysztof Gębski – podinspektor

- sprawy architektoniczno-budowlane (gminy: Blachownia, Kłomnice, Kruszyna)

  pok. nr 18 tel. (0-34) 32-29-213

 

Piotr Jędrzejczyk – podinspektor

- sprawy architektoniczno-budowlane (gminy: Olsztyn)

  pok. 18 (Śr, Czw) Częstochowa   tel. (0-34) 32-29-213

  pok. 19 (Pt) PZ w Koniecpolu  tel. (0-34) 35-51-467

 

Mariola Juszczyk – inspektor

- sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne i gazowe

  pok. 14   tel. (0-34) 32-29-129

 

Katarzyna Kokoszka – podinspektor

Joanna Grycner (zastępstwo)

- obsługa sekretariatu

  pok. 16 tel. (0-34) 32-29-146

 

Kordian Kozieł – inspektor

- sprawy architektoniczno-budowlane (gminy: Kamienica Polska, Rędziny, Janów)

  pok. 13 tel. (0-34) 32-29-209

 

Jolanta Madej - główny specjalista

- sprawy architektoniczno-budowlane (gminy: Koniecpol, Mstów, Przyrów)

  pok. 15 (Cz, Pt)   Częstochowa   tel. (0-34) 32-29-147

  pok. 19 (Pn, Wt, Śr)   PZ w Koniecpolu   tel. (0-34) 35-51-467

 

Tomasz Matuszczyk - podinspektor

- sieci i instalacje elektroenergetyczne

- drogi

  pok. nr 14 tel. (0-34) 32-29-129

 

Agnieszka Michałek-Brzozowska - pomoc administracyjna

- obsługa BIP w zakresie zgłoszeń budowy

- RWDZ

  pok. 18   tel. (0-34) 32-29-213

 

Ewa Radkowska – inspektor

- sprawy architektoniczno-budowlane (gminy: Dąbrowa Zielona, Mykanów, Lelów)

  pok. 15 (Pn, Wt, Śr) Częstochowa tel.  (0-34) 32-29-147

  pok. 19 (Cz, Pt)   PZ w Koniecpolu tel.  (0-34) 35-51-467

 

 

 

Konto opłaty skarbowej
Od pozwoleń, na rzecz Urzędu Miasta Częstochowy
Bank Handlowy S.A.  40 1030 1104 0000 0000 9325 1000

 

Informujemy, że dnia 6 września 2016r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r.,
w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę  lub rozbiórkę,  zgłoszenia budowy
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia  tj. 17.12.2016r.
W związku z powyższym na stornie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakładce Zadania/Budownictwo i mieszkalnictwo/Proces budowlany
(http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm)
zamieszczono elektroniczną wersję ww. wzorów.

Załączniki:
Instrukcja wypełniania wniosków o pozwolenie na budowę140 KB
Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania B-434 KB
Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę B-154 KB
Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę B-1194 KB
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego B-239 KB
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego B-2188 KB
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B-336 KB
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B-3228 KB
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej80 KB
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej250 KB
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - format PDF234 KB
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - format DOCX14 KB
Uzupełnienie dokumentów - format PDF204 KB
Uzupełnienie dokumentów - format DOC31 KB
Zgłoszenie robót budowlanych - format PDF121 KB
Zgłoszenie robót budowlanych - format DOC32 KB
Zgłoszenie rozbiórki - format PDF121 KB
Zgłoszenie rozbiórki - format DOC32 KB
Wniosek o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali - format PDF204 KB
Wniosek o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali - format ODT15 KB
Wniosek o wydanie dziennika budowy - format PDF131 KB
Wniosek o wydanie dziennika budowy - format ODT9 KB
Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę - format PDF167 KB
Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę - format DOC36 KB
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - format PDF143 KB
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - format DOC44 KB