artykuł nr 1

Kompletny zbiór uchwał z 2005 r. z podziałem na kwartały

Zbiór uchwał z I kwartału 2005 roku

Zbiór uchwał z II kwartału 2005 roku

Zbiór uchwał z III kwartału 2005 roku

Zbiór uchwał z IV kwartału 2005 roku

SPIS UCHWAŁ:

------- KWARTAŁ I ------

Uchwała Nr 288 z dnia 10.01.2005
W sprawie korzystania z przewozu samochodami przystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu częstochowskiego.

Uchwała Nr 289 z dnia 10.01.2005
W sprawie powołania Stałej Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Uchwała Nr 290 z dnia 10.01.2005
W sprawie opinii dot. ”Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamienica Polska”.

Uchwała Nr 291 z dnia 10.01.2005
W sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat częstochowski.

Uchwała Nr 292 z dnia 25.01.2005
Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Blachowni.

Uchwała Nr 293 z dnia 25.01.2005
Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Lelowie.

Uchwała Nr 294 z dnia 25.01.2005
Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Turowie.

Uchwała Nr 295 z dnia 25.01.2005
Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Domowi Dziecka w Chorzenicach.

Uchwała Nr 296 z dnia 10.02.2005
W sprawie zaciągnięcia przez powiat częstochowski w 2005 roku kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącycm.

Uchwała Nr 297 z dnia 14.02.2005
W sprawie przekazania samochodu.

Uchwała Nr 298 z dnia 14.02.2005
W sprawie przekazania samochodu.

Uchwała Nr 299 z dnia 14.02.2005
W sprawie sprzedaży samochodu

Uchwała Nr 300 z dnia 14.02.2005
Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego DPS w Lelowie

Uchwała Nr 301 z dnia 14.02.2005
Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka we Wrzosowej.

Uchwała Nr 302 z dnia 14.02.2005
W sprawie wynajmu lokalu użytkowego.

Uchwała Nr 303 z dnia 14.02.2005
W sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Uchwała Nr 304 z dnia 18.02.2005
W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu powiatu i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

Uchwała Nr 305 z dnia 18.02.2005
W sprawie przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.

Uchwała Nr 306 z dnia 18.02.2005
W sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych na rok szkolny 2005/2006 do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat częstochowski.

Uchwała Nr 307 z dnia 18.02.2005
W sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie

Uchwała Nr 308 z dnia 18.02.2005
W sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

Uchwała Nr 309 z dnia 09.03.2005
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2005 rok.

Uchwała Nr 310 z dnia 09.03.2005
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: wypoczynek dzieci i młodzieży – lato 2005.

Uchwała Nr 311 z dnia 25.03.2005
W sprawie opinii dot. projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice”

Uchwała Nr 312 z dnia 25.03.2005
W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2004 rok

Uchwała Nr 313 z dnia 25.03.2005
W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu częstochowskiego na 2005 rok.

Uchwała Nr 314 z dnia 25.03.2005
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na I kwartał 2005 roku.
Uchwała Nr 315 z dnia 25.03.2005
W sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na II kwartał 2005 roku.

Uchwała Nr 316 z dnia 25.03.2005
W sprawie upoważnienia Dyrektora PPP-P w Koniecpolu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań PPP-P w Koniecpolu.

Uchwała Nr 317 z dnia 25.03.2005
Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Domowi Dziecka we Wrzosowej.

------- KWARTAŁ II ------

Uchwała Nr 318 z dnia 07.04.2005
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Starostwa Powiatowego w Częstochowie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Uchwała Nr 319 z dnia 25.04.2005
W sprawie opinii dotyczącej projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mstów”.

Uchwała Nr 320 z dnia 25.04.2005
W sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2005 rok.

Uchwała Nr 321 z dnia 27.04.2005
W sprawie opracowania układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego na 2005 rok.

Uchwała Nr 322 z dnia 27.04.2005
W sprawie opracowania układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2005 rok.

Uchwała Nr 323 z dnia 12.05.2005
W sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Uchwała Nr 324 z dnia 12.05.2005
W sprawie oddania w użyczenie lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie

Uchwała Nr 325 z dnia 12.05.2005
W sprawie zagospodarowania nieruchomości zabudowanej położonej w Blachowni przy
ul. Sosnowej 12A

Uchwała Nr 326 z dnia 12.05.2005
W sprawie oddania w użyczenie nieruchomości niezabudowanej położonej w Częstochowie przy ul. Tkackiej 5

Uchwała Nr 327 z dnia 12.05.2005
W sprawie częściowego podziału rezerwy celowej oświatowej ujętej w budżecie powiatu częstochowskiego na 2005 rok.

Uchwała Nr 328 z dnia 27.05.2005
W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu częstochowskiego na 2005 rok.

Uchwała Nr 329 z dnia 02.06.2005
W sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej ujętej w budżecie powiatu częstochowskiego na 2005 rok.

Uchwała Nr 329a z dnia 02.06.2005
W sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni ul. Sosnowa 12a

Uchwała Nr 330 z dnia 14.06.2005
W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu częstochowskiego na 2005 rok.

Uchwała Nr 331 z dnia 14.06.2005
W sprawie zatrudnienia kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Złotym Potoku.

Uchwała Nr 332 z dnia 29.06.2005
W sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na III kwartał 2005r.

Uchwała Nr 333 z dnia 29.06.2005
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na II kwartał 2005r.

Uchwała Nr 334 z dnia 29.06.2005
W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu częstochowskiego na 2005 rok.

Uchwała Nr 335 z dnia 29.06.2005
W sprawie zaciągnięcia przez powiat częstochowski w 2005 roku kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Uchwała Nr 336 z dnia 29.06.2005
W sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwał Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2005 rok i zmian w planie Powiatowego Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok.

Uchwała Nr 337 z dnia 29.06.2005
W sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.

------- KWARTAŁ III ------

Uchwała Nr 338 z dnia 12.07.2005
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 339 z dnia 12.07.2005
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 340 z dnia 12.07.2005
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 341 z dnia 12.07.2005
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 342 z dnia 12.07.2005
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 343 z dnia 12.07.2005
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 344 z dnia 12.07.2005
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 345 z dnia 12.07.2005
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2005 rok.

Uchwała Nr 346 z dnia 12.07.2005
W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu częstochowskiego na 2005 rok.

Uchwała Nr 347 z dnia 12.07.2005
W sprawie opinii dot. Programu Ochrony Środowiska z uwzględnieniem Planu Gospodarki Odpadami Gminy Blachownia

Uchwała Nr 348 z dnia 20.07.2005
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Uchwała Nr 349 z dnia 20.07.2005
W sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej ujętej w budżecie powiatu częstochowskiego na 2005 rok..

Uchwała Nr 350 z dnia 08.08.2005
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2005 rok.

Uchwała Nr 351 z dnia 23.08.2005
W sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2005 rok.

Uchwała Nr 352 z dnia 26.08.2005
W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu częstochowskiego na 2005 rok.
 
Uchwała Nr 353 z dnia 26.08.2005
W sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwał Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2005 rok i zmian w planie Powiatowego Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok.

Uchwała Nr 354 z dnia 26.08.2005
W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za I półrocze 2005 roku.

Uchwała Nr 354 z dnia 26.08.2005
W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za I półrocze 2005 roku.

Uchwała Nr 355 z dnia 26.08.2005
W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych na rok szkolny 2005/2006 do klas pierwszych prowadzonych przez powiat częstochowski

Uchwała Nr 356 z dnia 31.08.2005
W sprawie powierzenia obowiązków dyrektora w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

Uchwała Nr 357 z dnia 14.09.2005
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów

Uchwała Nr 358 z dnia 14.09.2005
W sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2005rok

Uchwała Nr 359 z dnia 20.09.2005
W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu częstochowskiego na 2005rok

Uchwała Nr 360 z dnia 20.09.2005
W sprawie oddania w najem lokalu dla potrzeb Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 361 z dnia 29.09.2005
W sprawie opracowania układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2005 rok

Uchwała Nr 362 z dnia 29.09.2005
W sprawie podziału rezerwy celowej ujętej w budżecie powiatu częstochowskiego na 2005rok

Uchwała Nr 363 z dnia 29.09.2005
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na III kwartał 2005 roku

Uchwała Nr 364 z dnia 29.09.2005
W sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na IV kwartał 2005roku

Uchwała Nr 365 z dnia 29.09.2005
W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu częstochowskiego na 2005rok

------- KWARTAŁ IV ------

Uchwała Nr 366 z dnia 04.10.2005
W sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów

Uchwała Nr 367 z dnia 13.10.2005
W sprawie wdrożenia opinii uzgodnieniowej dotyczącej likwidacji przez dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Koniecpolu zawodów: krawiec, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład tego zespołu

Uchwała Nr 368 z dnia 13.10.2005
W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu częstochowskiego na 2005 rok

Uchwała Nr 369 z dnia 13.10.2005
W sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Kamienica Polska dotyczącego wzajemnego użyczenia lokali na cele oświatowe

Uchwała Nr 370 z dnia 27.10.2005
W sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej w nieodpłatne użytkowanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Blachowni

Uchwała Nr 371 z dnia 27.10.2005
W sprawie likwidacji środka trwałego

Uchwała Nr 372 z dnia 27.10.2005
W sprawie uchylenia Uchwały Zarządu Powiatu w Częstochowie zmieniającej uchwałą wprowadzającą zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie

Uchwała Nr 373 z dnia 27.10.2005
W sprawie określenia standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym

Uchwała Nr 374 z dnia 27.10.2005
W sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego

Uchwała Nr 375 z dnia 27.10.2005
W sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  im. Władysława Szafera w Złotym Potoku gmina Janów

Uchwała Nr 376 z dnia 27.10.2005
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2005rok

Uchwała Nr 377 z dnia 15.11.2005
W sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu częstochowskiego na 2006rok

Uchwała Nr 378 z dnia 15.11.2005
W sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Domowi Dziecka we Wrzosowej

Uchwała Nr 379 z dnia 15.11.2005
W sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Domowi Dziecka w Chorzenicach

Uchwała Nr 380 z dnia 15.11.2005
W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Lelowie

Uchwała Nr 381 z dnia 15.11.2005
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2005 rok

Uchwała Nr 382 z dnia 15.11.2005
W sprawie opinii dotyczącej projektu „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Olsztyn”

Uchwała Nr 383 z dnia 15.11.2005
W sprawie utrzymania Placówki Zamiejscowej w Częstochowie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Uchwała Nr 384 z dnia 24.11.2005
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2005 rok

Uchwała Nr 385 z dnia 24.11.2005
W sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2005 rok

Uchwała Nr 386 z dnia 24.11.2005
W sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2005 rok, w tym wynikających ze zmiany przeznaczenia kredytu bankowego

Uchwała Nr 387 z dnia 24.11.2005
W sprawie upoważnienia Członka Zarządu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu

Uchwała Nr 388 z dnia 13.12.2005
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części pomieszczeń Szpitala im. Rudolfa Weigla w Blachowni

Uchwała Nr 389 z dnia 13.12.2005
W sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Częstochowie do składnia oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań PCPR

Uchwała Nr 390 z dnia 13.12.2005
W sprawie likwidacji środka trwałego

Uchwała Nr 391 z dnia 13.12.2005
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Starostwa Powiatowego w Częstochowie w dziedzinie Kultury fizycznej i sportu

Uchwał Nr 392 z dnia 13.12.2005
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2005 rok

Uchwała Nr 393 z dnia 29.12.2005
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2005 rok

Uchwała Nr 394 z dnia 29.12.2005
W sprawie opracowania układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2005rok

Uchwała Nr 395 z dnia 29.12.2005
W sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2005 rok z tytułu ponad planowych dochodów

Uchwała Nr 396 z dnia 29.12.2005
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na IV kwartał 2005 roku

Uchwała Nr 397 z dnia 29.12.2005
W sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na I kwartał 2006 roku

Uchwała Nr 397a z dnia 29.12.2005
w sprawie zwiększenia wartości inwestycji pn.: ,, Budowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Koniecpolu” realizowanej w latach 2005-2006