artykuł nr 1

Kompletny zbiór uchwał z 2004 r. z podziałem na kwartały

Zbiór uchwał z I kwartału 2003 roku

Zbiór uchwał z II kwartału 2003 roku

Zbiór uchwał z III kwartału 2003 roku

Zbiór uchwał z IV kwartału 2003 roku

SPIS UCHWAŁ:

------- KWARTAŁ I ------

Uchwała Nr 0063/1/24/03 z dnia 7.01.2003r.
W sprawie dokonania likwidacji mienia ruchomego będącego w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Uchwała Nr 0063/1/25/03 z dnia 27.01.2003r.
W sprawie złożenia wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie sesji Rady Powiatu w Częstochowie.

Uchwała Nr 0063/1/26/03 z dnia 27.01.2003r.
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do udziału w przetargu na sprzedaż licytacyjną nieruchomości położonej w miejscowości Biała Wielka w gminie Lelów.

Uchwała Nr 0063/1/27/03 z dnia 11.02.2003r.
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na I kwartał 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/28/03 z dnia 11.02.2003r.
W sprawie zmieniającej uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/29/03 z dnia 25.02.2003r.
W sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych na rok szkolny 2003/2004 do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat częstochowski.

Uchwała Nr 0063/1/30/03 z dnia 25.02.2003r.
W sprawie wyrażenia opinii uzgodnieniowej dotyczącej propozycji ustalenia zawodu technik żywienia i gospodarstwa domowego w Technikum Nr 1 wchodzącym w skład Zespołu Szkół im.płk. Zygmunta Chmieleńskiego w Koniecpolu, przedstawionej przez dyrektora tego Zespołu.

Uchwała Nr 0063/1/31/03 z dnia 25.02.2003r.
W sprawie wyrażenia opinii uzgodnieniowej dotyczącej propozycji ustalenia zawodu technik architektury Krajobrazu w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku, przedstawionej przez dyrektora tego Zespołu.

Uchwała Nr 0063/1/32/03 z dnia 25.02.2003r.
W sprawie wyrażenia opinii uzgodnieniowej dotyczącej propozycji ustalenia zawodu murarza w Zasadniczej szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Koniecpolu, przedstawionej przez dyrektora tego zespołu.

Uchwała Nr 0063/1/33/03 z dnia 25.02.2003r.
W sprawie powołania Zespołu ds. restrukturyzacji Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Uchwała Nr 0063/1/34/03 z dnia 13.03.2003r.
W sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie dokształcenia teoretycznego w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego młodocianych pracowników w Zasadniczej Szkole Zawodowych w Koniecpolu.

Uchwała Nr 0063/1/35/03 z dnia 13.03.2003r.
W sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2003 i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie jest przyznawane.

Uchwała Nr 0063/1/36/03 z dnia 13.03.2003r.
W sprawie upoważnienia dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe do powoływania przewodniczących komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów z nauki zawodu i egzaminów z przygotowania zawodowego.

Uchwała Nr 0063/1/37/03 z dnia 24.03.2003r.
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu powiatu i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2003r.

Uchwała Nr 0063/1/38/03 z dnia 24.03.2003r.
W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2002 r.

Uchwała Nr 0063/1/39/03 z dnia 24.03.2003r.
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na I kwartał 2003 r.

Uchwała Nr 0063/1/40/03 z dnia 24.03.2003r.
W sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na II kwartał 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/41/03 z dnia 24.03.2003r.
W sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/42/03 z dnia 24.03.2003r.
W sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat częstochowski.

Uchwała Nr 0063/1/42a/03 z dnia 24.03.2003r.
W sprawie oddania w najem lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Uchwała Nr 0063/1/43/03 z dnia 31.03.2003r.
W sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały rady powiatu w Częstochowie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/44/03 z dnia 31.03.2003r.
W sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady powiatu w Częstochowie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok z tytułu uzyskania dodatkowych dochodów.

Uchwała Nr 0063/1/45/03 z dnia 31.03.2003r.
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

------- KWARTAŁ II ------

Uchwała Nr 0063/1/46/03 z dnia 9.04.2003r.
W sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli-wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na rok 2003 i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.

Uchwała Nr 0063/1/47/03 z dnia 9.04.2003r.
W sprawie zmieniającej uchwały w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Lelowie.

Uchwała Nr 0063/1/48/03 z dnia 9.04.2003r.
W sprawie trybu powołania Dyrektora Domu Dziecka we Wrzosowej.

Uchwała Nr 0063/1/49/03 z dnia 9.04.2003r.
W sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok z tytułu podziału części rezerwy celowej.

Uchwała Nr 0063/1/50/03 z dnia 16.04.2003r.
W sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/51/03 z dnia 22.04.2003r.
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/52/03 z dnia 24.04.2003r.
W sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/53/03 z dnia 24.04.2003r.
W sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie.

Uchwała Nr 0063/1/54/03 z dnia 24.04.2003r.
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 203 rok.

Uchwała Nr 0063/1/55/03 z dnia 6.05.2003r.
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 4 w Bogumiłku.

Uchwała Nr 0063/1/56/03 z dnia 6.05.2003r.
W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego Nr 4 w Bogumiłku.

Uchwała Nr 0063/1/57/03 z dnia 6.05.2003r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Domu Dziecka we Wrzosowej.

Uchwała Nr 0063/1/58/03 z dnia 6.05.2003r.
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/59/03 z dnia 21.05.2003r.
W sprawie opinii dot. „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poczesna”.

Uchwała Nr 0063/1/60/03 z dnia 21.05.2003r.
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na II kwartał 2003 roku.

Uchwała Nr 0063/1/61/03 z dnia 21.05.2003r.
W sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/62/03 z dnia 21.05.2003r.
W sprawie poręczenia kredytu obrotowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni.

Uchwała Nr 0063/1/63/03 z dnia 5.06.2003r.
W sprawie stanowiska ds. wypracowania kierunków zmian w placówkach lecznictwa stacjonarnego dla mieszkańców miasta Częstochowy i powiatu Częstochowskiego.

Uchwała Nr 0063/1/64/03 z dnia 5.06.2003r.
W sprawie zatrudnienia Kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Złotym Potoku.

Uchwała Nr 0063/1/65/03 z dnia 5.06.2003r.
W sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 4 w Bogumiłku.

Uchwała Nr 0063/1/66/03 z dnia 5.06.2003r.
W sprawie oddania w najem części powierzchni dachu budynku położonego w Blachowni przy ul. Sienkiewicza 6.

Uchwała Nr 0063/1/67/03 z dnia 5.06.2003r.
W sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/68/03 z dnia 11.06.2003r.
W sprawie wyrażenia zgody na wynajmowanie pokoi w internacie Zespołu Szkół im. Szafera w Złotym potoku dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych.

Uchwała Nr 0063/1/69/03 z dnia 11.06.2003r.
W sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/70/03 z dnia 18.06.2003r.
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/71/03 z dnia 26.06.2003r.
W sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych przebiegających przez teren gminy Janów.

Uchwała Nr 0063/1/72/03 z dnia 26.06.2003r.
W sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok oraz do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków PFOŚiGW w Częstochowie oraz do uchwały zmieniającej plan PFGZGiK na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/73/03 z dnia 26.06.2003r.
W sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/74/03 z dnia 26.06.2003r.
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na II kwartał 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/75/03 z dnia 26.06.2003r.
W sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na III kwartał 2003 roku.

------- KWARTAŁ III ------

Uchwała Nr 0063/1/76/03 z dnia 2.07.2003r.
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 0063/1/77/03 z dnia 2.07.2003r.
W sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat częstochowski.

Uchwała Nr 0063/1/78/03 z dnia 2.07.2003r.
W sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Częstochowskiego.

Uchwała Nr 0063/1/79/03 z dnia 2.07.2003r.
W sprawie zaciągnięcia przez powiat częstochowski w 2003 roku kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Uchwała Nr 0063/1/80/03 z dnia 2.07.2003r.
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/81/03 z dnia 2.07.2003r.
W sprawie powołania Pani mgr Elżbiety Ścigała na stanowisko Dyrektora Domu dziecka we Wrzosowej.

Uchwała Nr 0063/1/82/03 z dnia 9.07.2003r.
W sprawie przyznania Pani Annie Domżalskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Dziecka we Wrzosowej dodatku motywacyjnego.

Uchwała Nr 0063/1/83/03 z dnia 9.07.2003r.
W sprawie przyznania Panu Wojciechowi Główczyńskiemu Dyrektorowi Domu Dziecka w Chorzenicach dodatku motywacyjnego.

Uchwała Nr 0063/1/84/03 z dnia 9.07.2003r.
W sprawie opinii dot. „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego”.

Uchwała Nr 0063/1/85/03 z dnia 9.07.2003r.
W sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/86/03 z dnia 31.07.2003r.
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 4 w Bogumiłku kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu.

Uchwała Nr 0063/1/87/03 z dnia 31.07.2003r.
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/88/03 z dnia 31.07.2003r.
W sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Uchwała Nr 0063/1/89/03 z dnia 31.07.2003r.
W sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości Powiatu położonej w Złotym Potoku gm. Janów.

Uchwała Nr 0063/1/90/03 z dnia 31.07.2003r.
W sprawie wydzierżawienia części nieruchomości Powiatu położonej w Białej Wielkiej gm. Lelów.

Uchwała Nr 0063/1/91/03 z dnia 19.08.2003r.
W sprawie zmieniającej uchwały w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Domowi Dziecka we Wrzosowej.

Uchwała Nr 0063/1/92/03 z dnia 19.08.2003r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Domowi Dziecka w Chorzenicach.

Uchwała Nr 0063/1/93/03 z dnia 19.08.2003r.
W sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych przebiegających przez teren gminy Olsztyn.

Uchwała Nr 0063/1/94/03 z dnia 19.08.2003r.
W sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych przebiegających przez teren gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 0063/1/95/03 z dnia 19.08.2003r.
W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za I półrocze 2003 roku.

Uchwała Nr 0063/1/96/03 z dnia 19.08.2003r.
W sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/97/03 z dnia 19.08.2003r.
W sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej w Starostwie powiatowym w Częstochowie.

Uchwała Nr 0063/1/98/03 z dnia 19.08.2003r.
W sprawie oddania w najem lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Uchwała Nr 0063/1/99/03 z dnia 27.08.2003r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych na rok szkolny 2003/2004 do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat częstochowski.

Uchwała Nr 0063/1/100/03 z dnia 27.08.2003r.
W sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego oraz dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat częstochowski.

Uchwała Nr 0063/1/101/03 z dnia 27.08.2003r.
W sprawie przyznania Pani Elżbiecie Ścigała Dyrektorowi Domu Dziecka we Wrzosowej dodatku motywacyjnego.

Uchwała Nr 0063/1/102/03 z dnia 27.08.2003r.
W sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/103/03 z dnia 27.08.2003r.
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na III kwartał 2003 roku.

Uchwała Nr 0063/1/104/03 z dnia 27.08.2003r.
W sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu marki Polonez CARGO dla jednostki Ochotniczej Straży w Wanatach.

Uchwała Nr 0063/1/105/03 z dnia 28.08.2003r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Uchwała Nr 0063/1/106/03 z dnia 3.09.2003r.
W sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych przebiegających przez teren gminy Przyrów.

Uchwała Nr 0063/1/107/03 z dnia 3.09.2003r.
W sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych przebiegających przez teren gminy Konopiska.

Uchwała Nr 0063/1/108/03 z dnia 3.09.2003r.
W sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych przebiegających przez teren gminy Olsztyn.

Uchwała Nr 0063/1/109/03 z dnia 3.09.2003r.
W sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych przebiegających przez teren gminy Olsztyn.

Uchwała Nr 0063/1/110/03 z dnia 10.09.2003r.
W sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/111/03 z dnia 10.09.2003r.
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok

Uchwała Nr 0063/1/112/03 z dnia 17.09.2003r.
W sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/113/03 z dnia 24.09.2003r.
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na III kwartał 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/114/03 z dnia 24.09.2003r.
W sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na IV kwartał 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/115/03 z dnia 24.09.2003r.
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

------- KWARTAŁ IV ------

Uchwała Nr 0063/1/116/03 z dnia 7.10.2003r.
W sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego.

Uchwała Nr 0063/1/117/03 z dnia 16.10.2003r.
W sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w roku szkolnym 2003/2004 dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie w przypadku jego nieobecności.

Uchwała Nr 0063/1/118/03 z dnia 16.10.2003r.
W sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w roku szkolnym 2003/2004 dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 4 w Bogumiłku w przypadku jego nieobecności.

Uchwała Nr 0063/1/119/03 z dnia 16.10.2003r.
W sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w roku szkolnym 2003/2004 dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koniecpolu w przypadku jego nieobecności.

Uchwała Nr 0063/1/120/03 z dnia 16.10.2003r.
W sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w roku szkolnym 2003/2004 dyrektora Zespołu Szkół w Kamienicy Polskiej w przypadku jego nieobecności.

Uchwała Nr 0063/1/121/03 z dnia 16.10.2003r.
W sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w roku szkolnym 2003/2004 dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku w przypadku jego nieobecności.

Uchwała Nr 0063/1/122/03 z dnia 16.10.2003r.
W sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w roku szkolnym 2003/2004 dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Koniecpolu w przypadku jego nieobecności.

Uchwała Nr 0063/1/123/03 z dnia 16.10.2003r.
W sprawie oddania a najem lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Uchwała Nr 0063/1/124/03 z dnia 16.10.2003r.
W sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/125/03 z dnia 22.10.2003r.
W sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/126/03 z dnia 5.11.2003r.
W sprawie określenia standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych, dla których Zarządcą jest Zarząd Powiatu, w sezonie zimowym 2003/2004.

Uchwała Nr 0063/1/127/03 z dnia 7.11.2003r.
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/128/03 z dnia 7.11.2003r.
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/129/03 z dnia 14.11.2003r.
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/130/03 z dnia 28.11.2003r.
W sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w roku szkolnym 2003/2004 Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koniecpolu w przypadku jego nieobecności.

Uchwała Nr 0063/1/131/03 z dnia 28.11.2003r.
W sprawie odwołania ze stanowiska kierowniczego dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koniecpolu.

Uchwała Nr 0063/1/132/03 z dnia 28.11.2003r.
W sprawie powierzenia obowiązków dyrektora w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koniecpolu.

Uchwała Nr 0063/1/133/03 z dnia 28.11.2003r.
W sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/134/03 z dnia 28.11.2003r.
W sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok oraz do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie.

Uchwała Nr 0063/1/135/03 z dnia 28.11.2003r.
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/136/03 z dnia 3.12.2003r.
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/137/03 z dnia 9.12.2003r.
W sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/138/03 z dnia 9.12.2003r.
W sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu częstochowskiego na 2004 rok.

Uchwała Nr 0063/1/139/03 z dnia 19.12.2003r.
W sprawie przyznania Panu Wojciechowi Główczyńskiemu Dyrektorowi Domu Dziecka w Chorzenicach dodatku motywacyjnego.

Uchwała Nr 0063/1/140/03 z dnia 19.12.2003r.
W sprawie przyznania Pani Elżbiecie Ścigała Dyrektorowi Domu Dziecka we Wrzosowej dodatku motywacyjnego.

Uchwała Nr 0063/1/141/03 z dnia 19.12.2003r.
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 0063/1/142/03 z dnia 19.12.2003r.
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na IV kwartał 2003 roku.

Uchwała Nr 0063/1/143/03 z dnia 19.12.2003r.
W sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na i kwartał 2004 roku.

Uchwała Nr 0063/1/144/03 z dnia 19.12.2003r.
W sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego oraz dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat częstochowski.

Uchwała Nr 0063/1/145/03 z dnia 29.12.2003r.
W sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego na 2003 rok

Uchwała Nr 0063/1/146/03 z dnia 29.12.2003r.
W sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.