artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXI/263/2009Rady Powiatu w Częstochowiez dnia 17 września 2009 rokuw sprawie ustalenia trybu udzielania ,rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXV/291/2009 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2010 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXV/290/2009 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu częstochowskiego na 2010 rok

artykuł nr 4

Uchwała nr XXXV/293/2009Rady Powiatu w Częstochowiez dnia 29 grudnia 2009 rokuw sprawie przystąpienia Powiatu Częstochowskiego do realizacji projektu pod nazwą "Dobre przygotowanie, lepszy start w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 ?Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

artykuł nr 5

Uchwała nr XXXIII/286/2009 Rady Powiatu w Częstochowiez dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok?