artykuł nr 1

Informacji dot. konkursu ofert na realizację zadań publicznych Starostwa należy szukać pod hasłem "Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Starostwa Powiatowego w Częstochowie" w dziale PRAWO LOKALNE -> UCHWAŁY -> UCHWAŁY - ROK 2004.

artykuł nr 2

sprzedaż samochodu osobowego marki Polonez

Podgląd ogłoszenia

Nazwa

sprzedaż samochodu osobowego marki Polonez

Ogłaszający

Mieczysław Chudzik

Data ogłoszenia

2004-09-15

Treść ogłoszenia

42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 9

Ogłasza zamiar sprzedaży w formie bezprzetargowej samochodu osobowego marki Polonez - 1500, rok prod. 1994, w związku z nie wyłonieniem nabywcy w drodze pierwszego i drugiego przetargu. Samochód można oglądać w dniach od 14.09.2004r. do 24.09.2004r. w godz. 8-14 na parkingu obok budynku PCPR w Częstochowie, ul. Tkacka 5. Cena sprzedaży do uzgodnienia.
W sprawie sprzedaży należy kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, do 24.09.2004r. w godz. 08:00-15:00, pokój 229 (II piętro), tel. 322 91 26.

Częstochowa, 2004-09-14

artykuł nr 3

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego marki Polonez

Podgląd ogłoszenia

Nazwa

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego marki Polonez

Ogłaszający

Mieczysław Chudzik

Data ogłoszenia

2004-09-02

Treść ogłoszenia

Zarząd Powiatu Częstochowskiego
42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 9

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochoduosobowego marki Polonez – 1500, rok prod. 1994. Cena wywoławcza wynosi1.500,00 zł. Samochód można oglądać w dniu 06.09.2004r. w godz. 8-14 wbudynku PCPR w Częstochowie, ul. Tkacka 5. Oferty pisemne należyskładać w sekretariacie Starostwa, pokój 117 do dnia 10.09.2004 r. dogodz. 11 00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta kupnasamochodu”. W tym dniu w sali 236 o godz. 11 30 nastąpi otwarcie ofert.O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani niezwłocznie pojego rozstrzygnięciu. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wniesieniawadium w wysokości 150,00zł tj. 10% ceny wywoławczej, w gotówce nakonto BOŚ 23154010142 001730795720009 nie później niż 3 dni przed dniemotwarcia ofert. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadkuuchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy sprzedaży wustalonym przez sprzedającego terminie. Oferta powinna zawierać imię inazwisko, adres lub w przypadku podmiotu gospodarczego, nazwę,siedzibę, a także aktualny wyciąg z rejestru handlowego lubzaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, upoważnienieprzedstawicieli oferenta do podpisywania dokumentów i zaciąganiazobowiązań finansowych, oferowaną cenę kupna samochodu i sposób jejzapłaty, dokument potwierdzający wniesienie wadium, oświadczenie, żeoferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bezzastrzeżeń. W przypadku nie rozstrzygnięcia I przetargu pisemnego –przetarg II ustny odbędzie się w sali 236 tut. Starostwa o godz. 1200
z ceną wywoławczą stanowiącą 70% ceny wywoławczej z pierwszegoprzetargu. Informacje o samochodzie można uzyskać w StarostwiePowiatowym w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9
( II piętro, pokój 230) w godz. od 8 00 -1500 lub telefoniczniepod nr tel. 322-91-58. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawoodstąpienia od przetargu bez podawania przyczyn.

artykuł nr 4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych S.A.

Podgląd ogłoszenia

Nazwa

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych S.A.

Ogłaszający

Eugeniusz Bagiński

Data ogłoszenia

2004-07-15

Treść ogłoszenia

Częstochowa 08.07.2004
AB-7351/III/27/04/K


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania


Wydział Administracji Architektoniczno–Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie

zawiadamia zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r / Dz. U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami / , że w dniu 06.07.2004 r zostało wszczęte na wniosek Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilśniowych S.A. Koniecpol ul. Kolejowa 3 postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku produkcyjnego ciągu płyt porowatych wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej w Koniecpolu przy ul. kolejowej 3 nr ewidencyjny działki 7578/21 .

W związku z powyższym informuję , że :
- w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości każdy może zapoznać się z aktami sprawy , uzyskać wyjaśnienia , składać wnioski i uwagi w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie pod adresem : Koniecpol ul. Chrząstkowa 8 pokój nr 18 ,
- informacja o powyższym wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie pozwoleń na budowę pod numerem 3 i w biuletynie BIP .

Otrzymuje :

1. Inwestor
2. UMiG Koniecpol – 3 egzemplarze celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń i w miejscu zwyczajowo przyjętym
3. Właściciele działek sąsiednich wg załącznika nr 1 do obwieszczenia
4. Starostwo powiatowe w Częstochowie - 2 egzemplarze – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
5. a/a

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Podgląd ogłoszenia

Nazwa

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ogłaszający

Eugeniusz Bagiński

Data ogłoszenia

2004-03-25

Treść ogłoszenia

Zawiadamia się zgodnie z art, 61 § 4 k.p.a. I art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr.62 poz. 627 z późniejszymi zmianami),że w dniu 23.03.2004 r. zostało wszczęte na żądanie POLKOMTEL S.A. Al. Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej w m.Skrajniwa gm.Lelów na dz» nr, 278 obręb Skrajniwa.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na piśmie do Starostwa Powiatowego w Częstochowie w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, Jednocześnie informuję, że powyższy wniosek zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz na stronie BIP Starostwa.

Otrzymują
1.Wnioskodawca
2.Strony w postępowaniu
3.a)a.