artykuł nr 41

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa

artykuł nr 42

Wykaz zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

artykuł nr 43

Uchwała Nr 9/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej, ul. Adama Ferensa 12, 42-260 Kamienica Polska

obrazek
artykuł nr 44

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydaniu decyzji udzielającej firmie FIBEE I Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące telekomunikacyjnej linii kablowej w rurociągu osłonowym w m. Radoszewnica gm. Koniecpol.

artykuł nr 45

Decyzja Starosty nr 612/2024 z dnia 10.05.2024 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Parafii Katolickiej Świętego Marcina B.W. w Kłomnicach, inwestycja p.n. zagospodarowanie terenu nowego cmentarza Kłomnice, w tym budowa głównego placu cmentarnego, ciągów pieszojezdnych i pieszych, wydzielenie kwater cmentarnych, budowa pięciu kolumbariów, budowa krzyża, budowa kaplicy informacyjnej, realizacja nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych.