artykuł nr 1

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2012 roku

artykuł nr 2

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2012 roku

artykuł nr 3

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2012 roku

artykuł nr 4

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2012 roku

artykuł nr 5

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2012 roku