artykuł nr 1

Sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2010r.

artykuł nr 2

Sprawozdanie RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2010r.

artykuł nr 3

Sprawozdanie RB-NDS kwartalne o nadywżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2010r.

artykuł nr 4

Sprawozdanie RB-27s z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok

artykuł nr 5

Sprawozdanie RB-28s z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok