artykuł nr 1

Informacja o kształtowania się WPF za I półrocze 2013 roku

artykuł nr 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za I półrocze 2013 roku.

artykuł nr 3

Informacja o wykonaniu budżetu powiatu częstochowskiego za 2012 rok

artykuł nr 4

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Częstochowie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasnowej na lata 2013- 2026

artykuł nr 5

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Częstochowie projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi