artykuł nr 1

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec IV kwartału 2016 roku (korekta nr 1)

artykuł nr 2

Sprawozdanie Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku (korekta nr 3)

artykuł nr 3

Sprawozdanie Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku (korekta nr 3)

artykuł nr 4

Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2016 roku

artykuł nr 5

Sprawozdanie Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2016 roku.