artykuł nr 1

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

artykuł nr 2

Informacja z przebiegu wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2021 rok

artykuł nr 3

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

artykuł nr 4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za I półrocze 2021 roku

artykuł nr 5

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego za I półrocze 2021 roku