artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Powiatu Częstochowskiego za 2022 rok

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Częstochowie za 2022 rok

artykuł nr 3

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2022r.

artykuł nr 4

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres IV kwartału 2022 roku

artykuł nr 5

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres do dnia 31.12.2022r.