artykuł nr 1

Załatwianie spraw

Wydział Geodezji i Kartografii

Naczelnik Wydziału/Geodeta Powiatowy

Rafał Makowiejczuk

pok. 111, tel. 34/3229170

e-mail:

geodezja@czestochowa.powiat.pl

geoportal:

czestochowa.geoportal2.pl

 Wydział Geodezji i Kartografii (GK) realizuje zadania określone w poniższych przepisach.

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U.2021.1990 ) oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy:

1)  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t.Dz.U.2021.1390);

2)  w sprawie gleboznawczej klasyfikacja gruntów (Dz.U.2012.1246);

3)  w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2021.820);

4)  w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2021.1385);

5)  w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2021.1374);

6)  w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.2020.1322);

7)  w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1316);

8)  w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2021.1341);

10)   w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247);

11)   w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022.1670);

12)   w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U.2022.2469);

13)   w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz.U.2001.84.911);

14)   w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U.2001.80.866).

2. Ustawa z dnia 29 marca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t.Dz.U.2016.703).

 Zadania realizowane są w odniesieniu do nieruchomości położonych na terenie gmin: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Koniecpol, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza.

Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz ewidencję gruntów i budynków dla obszarów gmin: Dąbrowa Zielona, Lelów, Koniecpol i Przyrów prowadzi Oddział Zamiejscowy Wydziału GK w Koniecpolu.

 Dla nieruchomości położonych na terenie Częstochowy powyższe zadania realizuje Wydział Geodezji i Kartografii w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 4, tel. 34/3707100.

 Wydział nie prowadzi postępowań w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości. Są to kompetencje właściwego wójta/burmistrza/prezydenta.

 

Stanowisko d/s organizacyjnych wydziału (sekretariat)

Adam Sikorski

geodezja@czestochowa.powiat.pl

tel; 34/3229171, 34/3229170

 

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK)

 

Kierownik PODGiK

Adam Andzel

tel. 34 3229172

a.andzel@czestochowa.powiat.pl

 

1. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

 (bezpośrednia i on-line za pośrednictwem geoportalu), w tym:

a) rejestracja zgłoszeń,

b)  wydawanie uzgodnionych materiałów,

c) naliczanie i pobieranie opłat oraz wystawianie licencji na wydawane materiały.

 

 

 

Zgłoszenia z obszaru powiatu częstochowskiego z wyłączeniem gmin : Dąbrowa Zielona, Lelów Przyrów i Koniecpol.

Pracownicy:

 

 

 

Anna Synowiec

pok. 105, tel. 34/3229173 lub 34/3229186

 

 

 

Zgłoszenia z obszaru gmin: Dąbrowa Zielona, Lelów, Koniecpol i Przyrów

 

Pracownicy:

 

Katarzyna Marek

Placówka Zamiejscowa w Koniecpolu pok. 6, tel. 34/3551234,

Zgłoszenia prac geodezyjnych (formularz ZG) można przesłać pocztą tradycyjną, albo złożyć bezpośrednio w pok. 106 lub 114 w Częstochowie, w pok. 6 w Koniecpolu. Wykonawcy, którzy otrzymali dostęp do zgłoszeń on-line - wg zasad określonych we wniosku o umożliwienie takiego dostępu.

 

Druki do pobrania (załączniki na  dole strony):

Zgłoszenie pracy ZG

Wniosek o przyznanie dostępu do internetowego systemu zgłoszeń prac geodezyjnych

 

2. Weryfikacja opracowań geodezyjnych

 Pracownicy:

 Prace objęte zakresem 1 uprawnień geodezyjnych

(mapa do celów projektowych, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych, tyczenie obiektów budowalnych itp.)

 

Agnieszka Bernatek

pok. 108, tel. 34/3229216

Adam Andzel

Pok. 113, tel. 34/3229172

 

Prace objęte zakresem 2 uprawnień geodezyjnych

(mapy z projektem podziału nieruchomości, mapy do celów prawnych - zasiedzenia, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienie/wyznaczenie znaków granicznych, ustalenie przebiegu granic itp.

 

Helena Sochacka

pok. 114, tel. 34/3229175

 

 3. Udostępnianie materiałów z zasobu oraz z utworzonych baz danych, naliczanie opłat oraz wystawianie licencji.

 

 Pracownicy:

Agata Różycka

okno ,,sprzedaż map” lub pok. 106 tel. 797 483 915

Jolanta Kwiecińska
 okno ,,sprzedaż map” lub pok. 106 tel.797 483 915

Małgorzata Ćwiek

 (ponadto koordynuje prace Wydziału GK w Koniecpolu)

Placówka Zamiejscowa w Koniecpolu pok. 6, tel. 34/3551234,

 Wnioski najlepiej składać bezpośrednio u pracownika, który sprawdzi poprawność ich wypełnienia. Można wysłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną (podpis elektroniczny).

Mapy można zakupić również za pośrednictwem geoportalu: czestochowa.geoportal2.pl  (24h, 7 dni w tygodniu) 

Wysokość stawek podstawowych za konkretne jednostki rozliczeniowe, wysokości współczynników korygujących oraz zasady ustalenia tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określone są w załączniku do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Z uwagi na dużą ilość współczynników, wynikających m. in. z różnorodności materiałów, skal, celów, zakresu, formatów, ilości, przeznaczenia, każdy wniosek rozliczany jest indywidualnie.

Przed udostępnieniem materiałów wnioskodawca musi wnieść obliczoną przez pracownika opłatę:

· w kasie starostwa w Częstochowie - pok. 27, albo

· w kasie starostwa w Koniecpolu, albo

· na konto Starostwa Powiatowego w Częstochowie

 41 2030 0045 1110 0000 0185 1970 (w tym przypadku materiały zostaną wydane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie starostwa).

W przypadku złożenia pełnomocnictwa należy wnieść dodatkową opłatę skarbową w wys. 17 zł na konto:

· Gminy Miasta Częstochowa

40 1030 1104 0000 0000 9325 1000, jeżeli czynność wykonywana jest w Częstochowie

· Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

25 8276 0003 2000 0000 0635 0001, jeżeli czynność wykonywana jest w Koniecpolu.

Pełnomocnictwo udzielone najbliższym członkom rodziny nie podlega opłacie skarbowej. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy okazać pracownikowi prowadzącemu sprawę.

Kopie materiałów zasobu zawierające dane osobowe udostępnia się osobom, których dane te dotyczą, ich pełnomocnikom oraz innym podmiotom, które udokumentują posiadanie interesu prawnego do ich pozyskania. Na wydane materiały wystawia się licencje. Brak licencji lub naruszenie jej warunków skutkuje karą w wysokości 10-krotnej należnej opłaty (art. 40c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty).

Druki do pobrania (załączniki na  dole strony):

Formularz P i, jako załącznik, formularze: P1, P3, P4, P7

 

 

 

4. Zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujących zbiory danych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:

a) ewidencji gruntów i budynków,

b)  geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,

c) szczegółowych osnów geodezyjnych,

d)  obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych (mapy zasadniczej) w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich.

 

Pracownicy:

Katarzyna Pala-Kleszcz

pok. 134, tel. 34/3229148
Gmina: Olsztyn

Artur Chyra

pok. 107a, tel. 34/3229178

Gmina:  Kamienica Polska

Ilona Łysek

pok. 108a, tel. 34/3229179

Gmina: Kruszyna, Starcza, Koniecpol Miasto i Gmina 

Grażyna Maziarska

pok. 108a, tel. 34/3229179

Gmina: Mstów, Blachownia Gmina, Lelów

Anna Jędryka

 pok. 115, tel. 34/3229182,

Gmina: Janów, Przyrów, Dąbrowa Zielona 

Magda Pawlik

pok. 108, tel. 34/3229216

Gmina: Konopiska

Marta Rembielak-Kucharska

 pok. 112, tel. 34/3229116,

Gmina: Kłomnice

Grzegorz Stypka

pok. 107a, tel.34/3229178,

Gmina: Blachownia Miasto 

Ewelina Tukaj

pok. 112, tel. 34/3229116,

Gmina: Mykanów 

Martyna Bulicz

pok. 105, tel. 34/3229173

Gmina: Poczesna

Aldona Flaczyk

ok. 133, tel. 34/3229181

Gmina: Rędziny

 

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB)

Zastępca Naczelnika

Anna Major

pok. 135, tel. 34/3229180,

e-mail:

a.major@czestochowa.powiat.pl

Organizuje i bezpośrednio nadzoruje prace realizowane przez EGiB. Udostępnia dane z rejestru cen i wartości nieruchomości oraz dane z bazy EGiB dla projektantów.

Zadania referatu:

1. Aktualizacja operatu ewidencyjnego/bazy egib na podstawie:

a) prawomocnych orzeczeń sądowych, zawiadomień lub odpisów z ksiąg wieczystych, aktów notarialnych,

b)  ostatecznych decyzji administracyjnych,

c) dokumentacji architektoniczno-budowlanej,

d)  wpisów w innych rejestrach publicznych,

e) aktów normatywnych,

f)   wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w nim dokumentacji przyjętej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

g)  wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i dołączonej dokumentacji potwierdzającej zmianę imienia, nazwiska, adresu.

2. Wydawanie decyzji zobowiązującej podmiot ewidencyjny, który nie zgłasza i nie dokumentuje zmian danych ewidencyjnych, będących rezultatem robót budowlanych, do opracowania stosownej dokumentacji geodezyjnej, a w przypadku uchylania się zobowiązanego, przeprowadzenie egzekucji tego obowiązku w drodze wykonania zastępczego na koszt zobowiązanego.

3. Udostępnianie danych ewidencyjnych w formie wypisów lub wyrysów (druk EGiB), a danych historycznych w formie zaświadczeń, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Udostępnianie danych ewidencyjnych w formacie SWDE/GML z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych ( druki P i P1).

5. Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości i udostępnianie danych z tego rejestru ( druki P i P4).

6. Prowadzenie, na wniosek strony lub z urzędu postępowań administracyjnych w sprawach aktualizacji danych ewidencyjnych.

7. Prowadzenie, na wniosek strony, postępowań administracyjnych w celu ustalenia władającego, na zasadach samoistnego posiadania, nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.

8. Przekazywanie zawiadomień o dokonanych zmianach ewidencyjnych do właściwych organów podatkowych gmin, do statystyki publicznej, do wydziałów ksiąg wieczystych przy właściwych sądach oraz do wnioskodawcy gdy zmiana dokonana została w trybie czynności materialno-technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i dotyczyła: pola powierzchni działki, rodzaju lub powierzchni użytku gruntowego, głównej funkcji budynku, numeru działki ewidencyjnej.

9. Rejestracja umów dzierżaw zawartych wyłącznie w oparciu o przepisy art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t Dz.U.2013.1403 ze zm.) lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U.2014.1613).

Dane z EGiB w postaci wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej udostępnia się odpłatnie, po złożeniu wniosku na formularzu EGiB. Składając wniosek należy okazać do wglądu tytuł własności do nieruchomości w celu zweryfikowania czy wpisy w ewidencji są poprawne.

Wnioskodawca, który nie jest właścicielem nieruchomości i nie posiada pełnomocnictwa od właściciela, musi wykazać posiadanie interesu prawnego do pozyskania danych podmiotowo-przedmiotowych osób trzecich (również numeru księgi wieczystej). Zasady udostępniania wypisów uregulowane są w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przy odbiorze dokumentów należy okazać się dokumentem tożsamości.

Interesanci przyjmowani są w pokoju obsługi interesantów nr 122 w Częstochowie, a w Koniecpolu pok. 10 – wyłącznie wypisy i zaświadczenia, pok. 6 – wyłącznie wyrysy z wypisami.

Wypisy mogą być wysłane na adres wnioskodawcy, wykazany w ewidencji gruntów lub na adres wskazany we wniosku, złożonym osobiście i zweryfikowanym przez pracownika.

Podstawowe opłaty za każdą jednostkę rejestrową gruntów w postaci dokumentu drukowanego (cały cennik w tabeli nr 11 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne):

· za wypis z rejestru gruntów – 50 zł za każdą jednostkę rejestrową gruntów,

· za wypis uproszczony - 15 zł za każdą działkę

· za wyrys z mapy ewidencyjnej – 110 zł,

· za wypis i wyrys – 150 zł,

· za wypis z rejestru budynków/lokali – 30 zł,

· za wypis z kartoteki budynków/lokali – 20 zł

Po uiszczeniu należnej opłaty, obliczonej przez pracownika, zostaną wydane żądane dokumenty, z tym, że wypisy w tym samym dniu, zaświadczenia w ciągu 3 dni, wyrysy po 2-3 tygodniach, w zależności od ilości wniosków.

Należną opłatę można uiścić w kasie urzędu w Częstochowie (pok. 27) lub w Koniecpolu. Można również przekazać ją na konto:

41 2030 0045 1110 0000 0185 1970, a potwierdzenie przelewu okazać przy odbiorze dokumentów.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa należy wnieść dodatkową opłatę skarbową w wys. 17 zł na konto:

· Gminy Miasta Częstochowa

40 1030 1104 0000 0000 9325 1000, jeżeli czynność wykonywana jest w Częstochowie

· Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

25 8276 0003 2000 0000 0635 0001, jeżeli czynność wykonywana jest w Koniecpolu.

Pełnomocnictwo udzielone najbliższym członkom rodziny nie podlega opłacie skarbowej. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy okazać pracownikowi prowadzącemu sprawę.

Opłacie skarbowej w wys. 17 zł podlegają czynności związane z wydaniem zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa rolnego. Zwolnienia z opłaty skarbowej: zaświadczenia do celów emerytalnych, rentowych, alimentacyjnych, świadczeń z opieki społecznej. Po stronie wnioskodawcy leży wskazanie podstawy zwolnienia z opłaty skarbowej. Zaświadczenia wydawane są tylko wtedy, gdy konkretny przepis prawa wymaga wydania zaświadczenia, a żądanych informacji nie można przekazać w formie przewidzianej w art. 24 ust. 3 ustawy Pgik.

Pracownicy:

 

Wypisy z rejestru gruntów tel. 508 857 354

 

Katarzyna Pala-Kleszcz , Oliwia Marek (zastępstwo)

 pok. 134, tel. 34/3229148,

obsługa ewidencji gruntów i budynków obszaru gmin: Olsztyn

Dorota Janicka

 pok. 133, tel. 34/3229181,

obsługa ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Kłomnice

Elżbieta Krawczyk-Jarzyńska

 pok. 132, tel.34/3229215,

obsługa ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Mstów

Anna Łaban

 pok. 132, tel. 34/3229215,

obsługa ewidencji gruntów i budynków obszaru gmin: Konopiska, Blachownia Miasto

Anna Jędryka

 pok. 115, tel. 34/3229182,

obsługa ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Janów

Małgorzata Pielka

 pok. 133, tel. 34/3229181,

obsługa ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Mykanów

Justyna Kwapisz

 pok. 132, tel. 34/3229215,

obsługa ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Starcza, Kamienica Polska

Martyna Bulicz

pok. 105, tel. 34/3229173

obsługa ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Poczesna

Aldona Flaczyk

pok. 133, tel. 34/3229181

obsługa ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Rędziny

Marta Krakowiak (Oliwia Marek zastępstwo)

pok. 134, tel. 34/3229148

obsługa ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Kruszyna

Oliwia Marek

pok. 134, tel. 34/3229148

obsługa ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Blachownia

 

Wyrysy:

Małgorzata Mrozek/Marta Szabat

  kom. 797 483 930

wyrysy z map ewidencyjnych z obszaru powiatu częstochowskiego w wyłączeniem gmin: Dąbrowa Zielona, Lelów, Koniecpol Miasto i Gmina, Przyrów

 

 W Placówce Zamiejscowej w Koniecpolu:

 

Karolina Pluta

 pok. 6, tel. 34/3551467,

obsługa ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gmin: Dąbrowa Zielona, Koniecpol Miasto i Gmina

Dagmara Tanasiewicz

 pok. 6, tel. 34/3551467,  

obsługa ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gmin: Lelów, Przyrów

Małgorzata Ćwiek

 pok. 6, tel. 34/3551234,

wyrysy z map ewidencyjnych z obszaru gmin: Dąbrowa Zielona, Lelów, Koniecpol Miasto i Gmina, Przyrów

 

Druki do pobrania (załączniki na  dole strony) :

1)  Formularz EGiB

2)  Formularz P i załącznik P2, P5, P6

 

Zespół d/s koordynacji usytuowania

projektowych sieci uzbrojenia terenu
 

Przewodniczący:

Agnieszka Stefaniak

obsługa on-line (geoportal) oraz bezpośrednia

pok. 107, tel. (34) 32 29 178, 666-864-212

e-mail: a.stefaniak@czestochowa.powiat.pl lub zud@czestochowa.powiat.pl

 

Do zadań zespołu należy: organizacja narad koordynacyjnych i przewodzenie naradom, prowadzenie i udostępnianie protokołów z narad, naliczanie opłat, wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty.

 

Składanie wniosków na naradę:

a) w formie elektronicznej (opcja zalecana) poprzez Geoportal Powiatu Częstochowskiego

https://czestochowa.geoportal2.pl/

  w zakładce: "Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD"

Termin składania wniosków do piątku (poprzedzającego tydzień, w którym rozpoczyna się narada) do godziny 15:00

b) w formie papierowej:

- składanie wniosków tydzień przed rozpoczęciem narady

- wniosek o przeprowadzenie narady znajduje się w załącznikach

Terminarz narad koordynacyjnych na rok 2022 znajduje się w załącznikach

 

 

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

bezpośredni nadzór:

naczelnik Rafał Makowiejczuk

pok. 111, tel. 34/3229170

e-mail:

geodezja@czestochowa.powiat.pl

(sekretariat)

 

Na wniosek i koszt właściciela gruntów, starosta upoważnia wskazanego przez stronę klasyfikatora do określenia klas gruntów oraz sporządzeni protokołu i mapy klasyfikacji, na podstawie których wydana zostanie decyzja o ustaleniu klasyfikacji.

Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie klasyfikacji podlega opłacie skarbowej w wys. 10 zł, którą należy wnieść na konto:

· Gminy Miasta Częstochowa

· 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000, jeżeli czynność wykonywana jest w Częstochowie

· Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

· 25 8276 0003 2000 0000 0635 0001, jeżeli czynność wykonywana jest w Koniecpolu.

Organ może wydać decyzję negatywną, jeśli ustalenia dokonane przez klasyfikatora nie będą zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

Pracownicy: 

Artur Chyra

Pok. 107a, tel.34/3229178,

Wspólnoty gruntowe i mienie gromadzkie

Wspólnoty gruntowe :

 

Urszula Olszewska-Bąk

pok. 115, tel. 34/3229182

 

Mienie gromadzkie

 

 

 

 

Załączniki:
wniosek o nieposiadaniu gospodarstwa 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
wniosek o posiadaniu gospodarstwa 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o przekazaniu wyników prac stary formularz 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgłoszenie prac geodezyjnych ZG-3 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgłoszenie prac geodezyjnych ZG-1 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o przekazaniu wyników prac 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
wzór pełnomocnictwa 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
wzór pełnomocnictwa 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz P7 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz P7 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz P6 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz P6 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz P5 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz P5 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz P4 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz P4 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz P3 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz P3 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz P2 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz P2 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz P1 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz P1 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz P 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz P 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek EGiB 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek EGiB 57 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
wniosek do geoportalu 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
wniosek do geoportalu rzeczoznawcy 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
terminarz narad koordynacyjnych 2023 256 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Terminarz narad koordynacyjnych 2022 633 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer