artykuł nr 1

Udostępnianie profilu kandydata na kierowcę

I.  Wymagane wnioski:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy.

 

II. Wymagane załączniki:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie   z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny –w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
 3. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E);
 4. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (rodzic lub opiekun prawny składa podpis przy urzędniku). W przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej przez opiekuna prawnego należy okazać dokument potwierdzający ten fakt;
 5. Kserokopia posiadanego prawa jazdy, jeżeli wcześniej było wydane;
 6. Kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym);
 7. Kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

 

 III. Dokumenty do wglądu:

 1.  Dokument tożsamości.

 

IV. Opłaty:

  1. BRAK.

 

V. Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego wraz z przepisami wykonawczymi.

VI. Termin załatwienia sprawy:

 1. Profil kandydata na kierowcę jest generowany w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, pokój 39.

 

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna:

 1. Wydział Komunikacji, e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl
 2. prawa_jazdy@czestochowa.powiat.pl

 

IX. Tryb odwoławczy:

 1. BRAK.

 

X. Opłaty za odwołanie:

 1. BRAK.

 

XI. Uwagi:

 1. W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu należy wydrukować go dwustronnie na jednej kartce. Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakoś druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.

  Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 

Na w/w stronie internetowej można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie.:

https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html