artykuł nr 1

Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu dla kierowców zawodowych

I. Wymagane wnioski:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy.

 

II. Wymagane załączniki:

 1. Kopię aktualnego świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo kopię świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającą ukończenie szkolenia okresowego;
 2. Kopię orzeczenia lekarskiego o brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 3. Kopię orzeczenia psychologicznego o brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 4. Kserokopia posiadanego prawa jazdy;
 5. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

UWAGA: przy odbiorze nowego prawa jazdy należy dokonać zwrotu starego dokumentu.

 III. Dokumenty do wglądu:

 1. Dokument tożsamości oraz oryginały wszystkich załączników;
 2. Prawo jazdy.

 

IV. Opłaty:

 1. Opłata za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł 
 2. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie, pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę za wydanie dokumentu  należy uiścić gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie albo na konto Starostwa Powiatowego w Częstochowie  41 2030 0045 1110 0000 0185 1970;

W przypadku przelewu bankowego w tytule należy podać: IMIĘ I NAZWISKO oraz DATĘ URODZENIA.

Opłaty Skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Częstochowie : 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

 

V. Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

wraz z przepisami wykonawczymi.

 

VI. Termin załatwiania sprawy:

 1. Do miesiąca od daty wpływu dokumentów.

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, pokój 39.

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna:

 1. Wydział Komunikacji, e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

IX. Tryb odwoławczy:

 1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

X. Opłaty za odwołanie:

 1. BRAK.

 

XI. Uwagi:

 1. W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu należy wydrukować go dwustronnie na jednej kartce. Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 

Na w/w stronie internetowej  można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie.:

https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html