artykuł nr 1

Wniosek o wpis do UKS i KS

obrazek
artykuł nr 2

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.


 I. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 210);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.  zm.);
 • Ustawa z dnia 16  listopad 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. tj. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

 II. Wymagane wnioski

 • Wniosek składany przez Zarząd o wpis do ewidencji powinien zawierać miedzy innymi: pełną nazwę UKS lub KS, datę odbycia zebrania założycielskiego, dane kontaktowe (tel. email), planowane sekcje sportowe.
 • Wniosek winien być podpisany przez wszystkich członków Zarządu.

III. Wymagane załączniki

 • Informacja o adresie siedziby UKS lub KS;
 • Lista założycieli, zawierająca ich: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (minimum 7 osób pełnoletnich);
 • Protokół z zebrania założycielskiego;
 • Statut w 3 egzemplarzach.

 IV. Opłaty*

 • skarbowa 10 zł  - za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji.

pokwitowanie wpłaty dołączyć do składanego wniosku. 

V. Termin załatwienia sprawy

 •  max. do 30 dni

VI. Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo Powiatowe w Częstochowie ul. Sobieskiego 9               tel.: 34 322 91 00  

VII. Jednostka odpowiedzialna

 • Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, pokój 128  tel.: 34 322 91 43   tel/fax: 34 322 9123     e-mail: ezk@czestochowa.powiat.pl 

VIII. Tryb odwoławczy

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Starosty Częstochowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX. Uwagi

 • dokumenty składają tylko uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, które nie posiadają w statucie zapisu o prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

 * opłatę skarbową można uiścić w kasie Starostwa ul. Sobieskiego 9 (parter) lub dokonać wpłaty na konto Urzędu Miasta Częstochowy