artykuł nr 1

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Naczelnik Wydziału Marian Stępień
- pok. 209 tel.(034) 3229 191
e-mail: srodowisko@czestochowa.powiat.pl

-udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin;

- zatwierdzanie proj. robót geologicznych i dokumentacji geologicznych, geologiczno- inżynierskich i hydrogeologicznych;

-zgłoszenia z wykorzystania ciepła ziemi.Zastępca Naczelnika  Wojciech Synowiec
pok. 211 tel. 34 32-29-199, 32-29-196 godz pracy 7.00 – 15.00
- nadzór nad lasami niepaństwowymi- sprawy dotyczące np. pozyskania drewna ponad wielkość ustaloną w "Uproszczonym planie urządzenia lasu";

- gospodarka łowiecka- wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych;

- zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

Beata Kamińska
sekretariat Wydziału
– pok. 210 tel. 34 32-29-191
godz. pracy 7.30-15.30 (wt. 7.30-16.00, pt. 7.30-15.00)
e-mail: srodowisko@czestochowa.powiat.pl

Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa realizuje zadania wynikające z ustaw:
- prawo ochrony środowiska;
- prawo geologiczne i górnicze;
- prawo wodne;
- prawo łowieckie;
- o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
- o rybactwie śródlądowym;
- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- o lasach;
- o ochronie przyrody;
- o odpadach;
- o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
- o ochronie roślin;
- o nasiennictwie;
- o ochronie zwierząt;
- o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej;
- o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza, gazów cieplarnianych i innych substancji

Wydział obsługuje gminy:
- Blachownia
- Dąbrowa Zielona
- Janów
- Kamienica Polska
- Kłomnice
- Koniecpol
- Konopiska
- Kruszyna
- Lelów
- Mstów
- Mykanów
- Olsztyn
- Poczesna
- Przyrów
- Rędziny
- Starcza

pracownicy:

Agnieszka Kuścik - pok. 211 tel. 34 32-29-199,32-29-196

godz. pracy 7.30-15.30 (wt.7.30-16.00, pt 7.30-15.00)

Prowadzenie spraw w zakresie:

- zalesianie gruntów, zmiana lasu na użytek rolny

-zaświadczenia o zalesianiu

-opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy

Magdalena Kiesiak – pok. 212, tel. 34 32-29-193
godz. pracy 7.30-15.30 (wt. 7.30-16.00, pt. 7.30-15.00)
Prowadzenie spraw w zakresie:
-pozwolenia oraz opiniowanie inwestycji na : wprowadzanie gazów i pyłów  do powietrza, hałas.

Hubert Wenda - pok. 212, tel. 34 32-29-193
godz. pracy 7.30-15.30 (wt. 7.30–16.00, pt. 7.30–15.00)
Prowadzenie spraw w zakresie:
- rolnicze wykorzystanie ścieków, monitoring wyników badań oczyszczalni ścieków.

- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

- nadzór nad Spółkami Wodnymi w tym : sprawy związane z prawa wodnego

- ochrona przed emisją pól elektromagnetycznych

- rejestry przetrzymywanych lub hodowanych zwierząt chronionych

Mirosław Morawiec – pok. 214, tel. 34 32-29-195
godz. pracy 7.30-14.30
Prowadzenie spraw w zakresie:
- pozwolenia na działalność z zakresu gospodarki odpadami gminy: Blachownia, Kłomnice, Koniecpol Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Rędziny;
- wydawania kart wędkarskich;

- rejestracja sprzętu pływającego;

- wydawania i weryfikacji legitymacji społecznych strażników rybackich.


Agnieszka Chejduk - pok. 215, tel. 34 32-29-192
godz. pracy 7.00-15.00
Prowadzenie spraw w zakresie:
- pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia w zakresie odzysku, unieszkodliwiania i zbierania odpadów gminy : Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Konopiska, Lelów, Poczesna, Przyrów, Starcza;

-przygotowywanie planu w oparciu o prawo geologiczne i górnicze;

-opiniowanie projektów studium, planów zagospodarowania w oparciu o ustawę o planowaniu przestrzennym.

 

Joanna Bekus- pok. 215 tel. 3432-29-192

godz. pracy 7.00-15.00

Prowadzenie spraw w zakresie :

- zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej;

-rekultywacja  i zagospodarowanie gruntów rolnych i leśnych;

-okresowe badania poziomu skażenia gleb i roślin;

-zaświadczenia wydawane na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Ewelina Sapała- pok. 215 tel.34 32-29-194

godz. pracy 7.00-15.00

Prowadzenie spraw w zakresie :

- rolnictwo

- opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska

- Powiatowy program ochrony środowiska

- dożynki powiatowe

- konkursy ekologiczne

- edukacja ekologiczna

- pszczelarstwo