artykuł nr 1

Wydanie wtórnika prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem z powodu utraty dokumentu, zniszczenia lub zmiany danych

I. Wymagane wnioski:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy.

 

II. Wymagane załączniki:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów  z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,  z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Kserokopia posiadanego prawa jazdy - w przypadku wymiany dokumentu ze względu na zniszczenie lub zmianę danych.

 

Przy utracie dokumentu należy złożyć wniosek osobiście, wypełniając dodatkowo oświadczenie pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 kk przy Urzędniku.

UWAGA: przy odbiorze nowego prawa jazdy należy dokonać zwrotu starego dokumentu   (wymiany dokumentu).

 

III. Dokumenty do wglądu:

 1. Dokument tożsamości.

 

IV. Opłaty:

 1. Opłata za wydanie wtórnika prawa jazdy - 100,00 zł 
 2. Opłata za wydanie wtórnika pozwolenia na kierowanie tramwajem - 30,00 zł 
 3. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie, pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę za wydanie dokumentu  należy uiścić gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie albo na konto Starostwa Powiatowego w Częstochowie    41 2030 0045 1110 0000 0185 1970;

W przypadku przelewu bankowego w tytule należy podać: IMIĘ I NAZWISKO oraz DATĘ URODZENIA

Opłaty Skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie

bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Częstochowie : 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

 

V. Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego wraz z przepisami wykonawczymi.

 

VI. Termin załatwiania sprawy:

 1. Do miesiąca od daty wpływu wniosku, pozwolenia do kierowania tramwajem -7 dni.

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, pokój 39.

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji, e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

Prawa jazdy, e-mail: prawa_jazdy@czestochowa.powiat.pl

IX. Tryb odwoławczy:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Starosty Częstochowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

X. Opłaty za odwołanie:

 1. BRAK.

 

XI. Uwagi:

 1. W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu należy wydrukować go dwustronnie na jednej kartce. Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.

  Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 

Na w/w stronie internetowej  można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie.:

https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html