artykuł nr 1

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

I. Wymagane wnioski:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy.

 

I. Wymagane załączniki:

 1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym;
 2. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem drogowym;
 3. Oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy;
 4. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 5. Oświadczenie przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem o niekaralności;
 6. Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną;
 7. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców;
 8. Wykaz pojazdów, którymi będzie wykonywany transport drogowy osób/rzeczy;
 9. Kserokopia polisy odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego.

 

III. Opłaty:

1. Opłata za wydanie zezwolenia transportowego wraz wypisem z zezwolenia transportowego -

1.110,00 zł.  

Opłaty należy uiszczać gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie albo na konto Starostwa Powiatowego w Częstochowie - BNP Paribas           

41 2030 0045 1110 0000 0185 1970 .

 

IV. Dokumenty do wglądu:

 1. Oryginały przedłożonych dokumentów.

 

V. Podstawa prawna;

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

 

VI. Termin załatwiania sprawy:

 1. 30 dni

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, pokój 38a.

 

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Komunikacji, e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

Transport drogowy, e-mail: transport@czestochowa.powiat.pl

 

IX. Tryb odwoławczy:

 1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Starosty Częstochowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

X. Opłaty za odwołanie:

 1. BRAK

 

XI. Uwagi:

 1. BRAK