artykuł nr 1

Instruktorzy nauki jazdy

WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

ORAZ

WYDANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA

 

I. Wymagane wnioski:

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów.

 

II. Wymagane załączniki:

 1. Oświadczenie o niekaralności;
 2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;
 3. Kserokopia prawa jazdy;
 4. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 5. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem;
 6. Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
 7. Fotografia 3,5 cm x 4,5 cm.

 

III. Dokumenty do wglądu:

 1. Oryginały przedłożonych dokumentów.

 

IV. Opłaty:

1. Opłata za wpis instruktora nauki jazdy do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK– 50,00 zł 

2. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie, pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Opłaty za wpis należy uiszczać gotówka lub przy pomocy karty płatniczej w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie albo na konto Starostwa Powiatowego w Częstochowie 41 2030 0045 1110 0000 0185 1970;

Opłaty Skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie

bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Częstochowie : 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

 

V. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami 
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego wraz z przepisami wykonawczymi

 

VI. Termin załatwiania sprawy:

 1. 30 dni

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, pokój 38a.

 

IX. Jednostka odpowiedzialna:

 1. Wydział Komunikacji, e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

X. Tryb odwoławczy:

 1. Do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Starosty Częstochowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

XI. Opłaty za odwołanie:

 1. BRAK

 

XII. Uwagi:

 1. BRAK

 

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI LUB WYMIANA

LEGITYMACJI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

 

I. Wymagane załączniki:

 1. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 2. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

 

II. Wymagane wnioski:

 1. Wniosek o przedłużenie legitymacji instruktora nauki jazdy.

 

III. Dokumenty do wglądu:

1.   BRAK

 

IV. Opłaty:

1. Nie podlega opłacie.

 

V. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami 
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego wraz z przepisami wykonawczymi.

 

VI. Termin załatwiania sprawy:

 1. Niezwłocznie

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, pokój 38a.

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna:

 

 

 1. Wydział Komunikacji, e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

IX. Tryb odwoławczy:

 1. BRAK

 

X. Opłaty za odwołanie:

 1. BRAK

 

XI. Uwagi:

 1. BRAK