artykuł nr 1

Zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymi

I. Wymagane wnioski:

 1. Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy/przywrócenie cofniętego uprawnienia.

 

II. Wymagane załączniki:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów  z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,   z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach  z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Opaty:

 1. Opłata za wymianę prawa jazdy - 100,00 zł
 2. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o przywróceniu uprawnień na wniosek strony - 10,00 zł   (pobierana jest w/w opłata za wydanie decyzji o przywróceniu uprawnień na wniosek strony)
 3. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie, pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony  z opłaty skarbowej).

Opłatę za wydanie dokumentu należy uiścić gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie albo na konto Starostwa Powiatowego w Częstochowie  41 2030 0045 1110 0000 0185 1970;

W przypadku przelewu bankowego w tytule należy podać: IMIĘ I NAZWISKO oraz DATĘ URODZENIA.

Opłaty Skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie

bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Częstochowie : 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

 

IV. Dokument do wglądu:

 1. Dokument tożsamości.

 

V. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego wraz z przepisami wykonawczymi

 

VI. Termin załatwiania sprawy:

 1. Niezwłocznie, a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca.

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, pokój 38.

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna:

 1. Wydział Komunikacji, e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl
 2. Prawa jazdy, e-mail: pj@czestochowa.powiat.pl

 

IX. Tryb odwoławczy:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Starosty Częstochowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

X. Opłaty za odwołanie:

 1. BRAK.

 

XI. Uwagi:

 1. BRAK.