artykuł nr 1

Rejestracja nowego pojazdu

I. Wymagane wnioski:

1. Wniosek o rejestrację pojazdu.

 

II. Wymagane dokumenty:

 1. Oryginał dowodu własności pojazdu.
 2. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe  pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego  WE pojazdu.
 3. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju ?samochodowy inny?, podrodzaju "czterokołowiec"(kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaju ?czterokołowiec lekki? (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

 Powyższy dokument może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży (autoryzowanego dealera), że posiada oryginał lub kopię tego dokumentu. W przypadku, jeśli pojazd zakupiony na terytorium RP został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem UE na fakturze sprzedaży winna znajdować się adnotacja określająca datę i numer odprawy celnej oraz nazwę urzędu celnego, który tej odprawy dokonał.

  5. Potwierdzenie  wniesienia opłat.

  6. Dokument określający tożsamość działającego osobiście właściciela lub pełnomocnika:

  a). w przypadku gdy właścicielem jest osoba fizyczna - dowód osobisty,

  b). w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się wszystkich współwłaścicieli (osób fizycznych) 

  pisemne pełnomocnictwo od każdego do załatwienia sprawy udzielone pełnomocnikowi,

  c). w przypadku osoby prawnej - wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz

  pisemne pełnomocnictwo  w przypadku działania przez przedstawiciela  (za wyjątkiem sytuacji,

w których uprawnienie do reprezentacji osoby prawnej jest uwidocznione w publicznie dostępnych

  rejestrach; prokurent).

 

III. Opłaty :

 1. Samochód, ciągnik samochodowy: 160,00 zł 
 2. Naczepa, przyczepa, motocykl, ciągnik rolniczy:  120,00 zł 
 3. Motorower: 110,00 zł 
 4. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie, pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę za  rejestrację  należy uiścić gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie albo na konto Starostwa Powiatowego w Częstochowie - 

BGŻ S.A. O/Cz-wa : 41 2030 0045 1110 0000 0185 1970.

W przypadku przelewu bankowego w tytule należy wpisać NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU  lub  ostatnich 5 znaków NUMERU VIN.

Opłaty Skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Częstochowie :                             40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

 

IV. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

 

V. Termin załatwienia sprawy:

 1. Niezwłocznie, natomiast w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego do miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy.

 

VI. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, Wydział Komunikacji,  pokój 30.

 

VII. Jednostka odpowiedzialna:

 1. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie,  e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

VIII. Tryb odwoławczy:

 1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

IX. Uwagi:

 1. Pojazd należy ubezpieczyć w dniu rejestracji.
 2. Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
 3. W szczególnych  przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostępne kategorie:
Rejestracja nowego pojazdu
Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej, Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej
Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych
Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
Zgłoszenie nabycia pojazdu
Zgłoszenie zbycia pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie
Wymiana dowodu rejestracyjnego
Wydawanie wtórnika nalepki na szybę
Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu w przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów
Wpis/ wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu
Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu
Wpis/ wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym
Dokonanie adnotacji " o zmianie adresu z urzędu" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
Dokonanie adnotacji "o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem" w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu
Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu pojazdu lub zaświadczenia o pochodzeniu pojazdu
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (dotyczy również e-zatrzymania)