artykuł nr 1

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

I. Wymagane wnioski:

 1. Wniosek o rejestrację pojazdu.

 

II. Wymagane dokumenty:

 1. Oryginał dowodu własności pojazdu (dowodem własności jest  w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające  o prawie własności, umowa przewłaszczenia np. banku).
 2. Dowód rejestracyjny, a w przypadku, gdy dowód rejestracyjny składa się z dwóch części, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku obie części dowodu.
 3. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.
 4. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy: samochodu osobowego, pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” - kategoria homologacyjna L7e lub podrodzaju „czterokołowiec lekki” - kategoria homologacyjna L6e).
 5. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
 6. Tablice rejestracyjne.
 7. Potwierdzenie wniesienia opłat.
 8. Dokument określający tożsamość działającego osobiście właściciela lub pełnomocnika:

a). w przypadku gdy właścicielem jest osoba fizyczna - dowód osobisty,

b). w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się wszystkich współwłaścicieli (osób fizycznych)

pisemne pełnomocnictwo do załatwienia sprawy udzielone pełnomocnikowi,

  c). w przypadku osoby prawnej - wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz

  pisemne pełnomocnictwo  w przypadku działania przez przedstawiciela  (za wyjątkiem sytuacji,

  w których uprawnienie do reprezentacji osoby prawnej jest uwidocznione w publicznie dostępnych

  rejestrach; prokurent).

 

III. Opłaty :

 1. Samochód, ciągnik samochodowy: 160,00 zł 
 2. Naczepa, przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl: 120,00 zł 
 3. Motorower: 110,00 zł 
 4. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę za wydanie dokumentu  należy uiścić gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie albo na konto Starostwa Powiatowego w Częstochowie - BGŻ S.A. O/Cz-wa  : 41 2030 0045 1110 0000 0185 1970 .

W przypadku przelewu bankowego w tytule należy wpisać NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU  lub  ostatnich 5 znaków NUMERU VIN.

Opłaty Skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego  w Częstochowie bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Częstochowie :

 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

 

 

IV. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

 

V. Termin załatwienia sprawy:

 1. Niezwłocznie, natomiast w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego do miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy.

 

VI. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, Wydział Komunikacji, parter, pokój 30.

 

VII. Jednostka odpowiedzialna:

 1. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie,  e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

VIII. Tryb odwoławczy:

 1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

IX. Uwagi:

 1. Organ rejestrujący dokonuje kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. ( Obowiązek ten nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie zawierającym oznaczenia kodów stosowanych w tym dowodzie, które są zgodne z kodami określonymi w aktualnym wzorze krajowego dowodu rejestracyjnego. Z tym, że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów).
 3. W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą należy przedstawić wtórnik dowodu rejestracyjnego.
 4. Jeżeli z przedkładanych dokumentów (np. umowy sprzedaży, faktury) wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska, konieczne jest przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego wykonanie dodatkowego badania technicznego.
 5. W przypadku pojazdu sprowadzonego bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych składa stosowne oświadczenie.
 6. Pojazd może zostać zarejestrowany warunkowo, pomimo braku dokumentów: dowodu odprawy celnej, akcyzy.  W tym celu właściciel składa stosowne oświadczenie. Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.
 7. Pojazdy wprowadzone na terytorium kraju przed 1 stycznia 2016 r. obowiązuję opłata recyklingowa (w wysokości 500 zł zawierający numer VIN) Wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem dopuszczenia pojazdu do obrotu na terytorium kraju - w przypadku importu, wystawienia faktury albo przywozu pojazdu na terytorium kraju - w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Opłatę uiszcza osoba wprowadzająca pojazd na teren RP. Opłata recyklingowa w wysokości 500,00 zł dokonywana jest na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w BGK III Oddział w Warszawie:  65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Na dowodzie należy wpisać nr VIN.

8. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność - wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub

  udzielone przez nich pełnomocnictwa.

9. Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.

  W szczególnych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostępne kategorie:
Rejestracja nowego pojazdu
Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej, Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej
Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych
Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
Zgłoszenie nabycia pojazdu
Zgłoszenie zbycia pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie
Wymiana dowodu rejestracyjnego
Wydawanie wtórnika nalepki na szybę
Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu w przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów
Wpis/ wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu
Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu
Wpis/ wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym
Dokonanie adnotacji " o zmianie adresu z urzędu" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
Dokonanie adnotacji "o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem" w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu
Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu pojazdu lub zaświadczenia o pochodzeniu pojazdu
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (dotyczy również e-zatrzymania)