artykuł nr 1

Rejestracja pojazdu zabytkowego

I. Wymagane wnioski:

 1. Wniosek o rejestrację pojazdu.

 

II. Wymagane dokumenty:

 1. Oryginał dowodu własności pojazdu.
 2. Uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów.
 3. Zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.
 4. Dowód rejestracyjny pojazdu lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania o nieposiadaniu dowodu rejestracyjnego.
 5. Tablice rejestracyjne.
 6. Potwierdzenie wniesienia opłat.
 7. Jeśli, pojazd został sprowadzony z zagranicy dodatkowo należy dołączyć:

  a). dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa

niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,

b). dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego 

  obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony  

    z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy samochodu osobowego),

  c).  tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym dokonane przez tłumacza

przysięgłego.

  9. Dokument określający tożsamość działającego osobiście właściciela lub pełnomocnika:

  a). w przypadku gdy właścicielem jest osoba fizyczna - dowód osobisty,

  b). w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się wszystkich współwłaścicieli (osób fizycznych)

      pisemne pełnomocnictwo od każdego do załatwienia sprawy udzielone pełnomocnikowi,

 c). w przypadku osoby prawnej - wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz

  pisemne pełnomocnictwo  w przypadku działania przez przedstawiciela  (za wyjątkiem sytuacji,

w których uprawnienie do reprezentacji osoby prawnej jest uwidocznione w publicznie dostępnych

rejestrach; prokurent).

 

III. Opłaty :

 1. Samochód: 180,00 zł 
 2. Motocykl, ciągnik rolniczy: 120,00 zł 
 3. Motorower: 110,00 zł 
 4. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę za wydanie dokumentu należy uiścić gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie albo na konto Starostwa Powiatowego w Częstochowie - BGŻ S.A. O/Cz-wa   41 2030 0045 1110 0000 0185 1970;

W przypadku przelewu bankowego w tytule należy wpisać NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU  lub  ostatnich 5 znaków NUMERU VIN.

Opłaty Skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Częstochowie : 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

 

 

IV. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  wraz z przepisami wykonawczymi.

 

V. Termin załatwienia sprawy:

 1. Niezwłocznie, natomiast w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego do miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy.

 

VI. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, Wydział Komunikacji, parter, pokój 30.

 

VII. Jednostka odpowiedzialna;

 1. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie, e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

VIII. Tryb odwoławczy:

 1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

IX. Uwagi:

 1. Pojazd należy ubezpieczyć w dniu rejestracji.
 2. Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.W szczególnych  przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostępne kategorie:
Rejestracja nowego pojazdu
Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej, Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej
Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych
Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
Zgłoszenie nabycia pojazdu
Zgłoszenie zbycia pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie
Wymiana dowodu rejestracyjnego
Wydawanie wtórnika nalepki na szybę
Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu w przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów
Wpis/ wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu
Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu
Wpis/ wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym
Dokonanie adnotacji " o zmianie adresu z urzędu" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
Dokonanie adnotacji "o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem" w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu
Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu pojazdu lub zaświadczenia o pochodzeniu pojazdu
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (dotyczy również e-zatrzymania)