artykuł nr 1

Wyrejestrowanie pojazdu

I. Wymagane wnioski :

 1. Wniosek

II. Wymagane dokumenty:

 

  1. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu pojazdu:

  a). zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu

      (bądź równoważny dokument wydany w innym państwie),

  b). dowód rejestracyjny pojazdu,

  c). tablice rejestracyjne,

  d). potwierdzenie wniesienia opłat,

  e). potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu,

  f). dokument określający tożsamość działającego osobiście właściciela lub pełnomocnika:

 •   w przypadku gdy właścicielem jest osoba fizyczna - dowód osobisty,
 • w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się wszystkich współwłaścicieli (osób fizycznych) pisemne pełnomocnictwo od każdego do załatwienia sprawy udzielone pełnomocnikowi,
 • w przypadku osoby prawnej - wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pisemne pełnomocnictwo  w przypadku działania przez przedstawiciela  (za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji osoby prawnej jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach; prokurent),

 

2. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży:

a). oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

(art. 233 Kodeksu karnego),

b). dowód rejestracyjny pojazdu,

c). potwierdzenie wniesienia opłat,

d). potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu,

e). dokument określający tożsamość działającego osobiście właściciela lub pełnomocnika:

 • w przypadku gdy właścicielem jest osoba fizyczna - dowód osobisty,
 • w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się wszystkich współwłaścicieli (osób fizycznych) pisemne pełnomocnictwo od każdego do załatwienia sprawy udzielone pełnomocnikowi,
 • w przypadku osoby prawnej - wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pisemne pełnomocnictwo  w przypadku działania przez przedstawiciela  (za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji osoby prawnej jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach; prokurent),

 

3. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu pojazdu za granicę:

a). dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub

kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,

b). potwierdzenie wniesienia opłat,

c). potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu,

d). dokument określający tożsamość działającego osobiście właściciela lub pełnomocnika:

 • w przypadku gdy właścicielem jest osoba fizyczna - dowód osobisty,
 • w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się wszystkich współwłaścicieli (osób fizycznych) pisemne pełnomocnictwo od każdego do załatwienia sprawy udzielone pełnomocnikowi,
 • w przypadku osoby prawnej - wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pisemne pełnomocnictwo  w przypadku działania przez przedstawiciela  (za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji osoby prawnej jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach; prokurent),

 

4. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą:

a). dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,

b). dowód rejestracyjny pojazdu,

c). tablice rejestracyjne,

d). potwierdzenie wniesienia opłat,

e). potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu,

f). dokument określający tożsamość działającego osobiście właściciela lub pełnomocnika:

 • w przypadku gdy właścicielem jest osoba fizyczna - dowód osobisty,
 • w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się wszystkich współwłaścicieli (osób fizycznych) pisemne pełnomocnictwo od każdego do załatwienia sprawy udzielone pełnomocnikowi,
 • w przypadku osoby prawnej - wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pisemne pełnomocnictwo  w przypadku działania przez przedstawiciela  (za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji osoby prawnej jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach; prokurent),

 

5. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu udokumentowanej  trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu:

a). dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,

b). dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych

z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,

c). dowód rejestracyjny pojazdu,

d). tablice rejestracyjne,

e). potwierdzenie wniesienia opłat,

f). potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu,

g). dokument określający tożsamość działającego osobiście właściciela lub pełnomocnika:

 • w przypadku gdy właścicielem jest osoba fizyczna - dowód osobisty,
 • w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się wszystkich współwłaścicieli (osób fizycznych) pisemne pełnomocnictwo od każdego do załatwienia sprawy udzielone pełnomocnikowi,
 • w przypadku osoby prawnej - wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pisemne pełnomocnictwo  w przypadku działania przez przedstawiciela  (za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji osoby prawnej jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach; prokurent),

 

III. Opłaty : 

 1. Opłaty skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu 10,00 zł . 
 2. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu ).

Opłaty Skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Częstochowie: 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

 

IV. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

 

V. Termin załatwienia sprawy: 

 1. Niezwłocznie, natomiast w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego do miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy.

 

VI. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, Wydział Komunikacji, pokój 24.

 

VII. Jednostka odpowiedzialna:

 1. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie, e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

VIII. Tryb odwoławczy:

 1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

IX. UWAGI:

 1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. W przypadku gdy dane wnioskodawcy (właściciela) są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli była wydana), do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu należy dołączyć dokumenty potwierdzające przeniesienie prawa własności pojazdu.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 3. Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W szczególnych  przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 

Dostępne kategorie:
Rejestracja nowego pojazdu
Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej, Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej
Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych
Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
Zgłoszenie nabycia pojazdu
Zgłoszenie zbycia pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie
Wymiana dowodu rejestracyjnego
Wydawanie wtórnika nalepki na szybę
Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu w przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów
Wpis/ wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu
Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu
Wpis/ wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym
Dokonanie adnotacji " o zmianie adresu z urzędu" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
Dokonanie adnotacji "o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem" w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu
Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu pojazdu lub zaświadczenia o pochodzeniu pojazdu
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (dotyczy również e-zatrzymania)