artykuł nr 1

Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu

 

I. Wymagane wnioski:

 1. Wniosek * jest wydawany w trakcie załatwiania sprawy, wymaga jedynie podpisu właściciela pojazdu, bądź jego pełnomocnika.

 

II. Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty osoby wnioskującej o dokonanie wpisu.
 2. W przypadku działania przez przedstawiciela pisemne pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich właścicieli dla osoby załatwiającej sprawę.
 3. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 4. Karta pojazdu, jeśli była wydana.
 5. Zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu (nie dotyczy adnotacji „Euro”). 

Poziom emisji spalin Euro wpisuje się na podstawie roku produkcji pojazdu, wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu, oświadczenia producenta lub upoważnionego przedstawiciela.

 

III. Opłaty:

 1. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłaty Skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Częstochowie :                                                   40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

 

IV. Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym    wraz z przepisami wykonawczymi.

 

V. Termin załatwienia sprawy:

 1. Niezwłocznie, natomiast w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego do miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy.

 

VI. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, Wydział Komunikacji - pokój 24.

 

VII. Jednostka odpowiedzialna:

 1. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowe w Częstochowie,   e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

VIII. Tryb odwoławczy:

 1. BRAK.

 

IX. Uwagi:

 1. Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
 2. W szczególnych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 

Dostępne kategorie:
Rejestracja nowego pojazdu
Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej, Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej
Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych
Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
Zgłoszenie nabycia pojazdu
Zgłoszenie zbycia pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie
Wymiana dowodu rejestracyjnego
Wydawanie wtórnika nalepki na szybę
Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu w przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów
Wpis/ wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu
Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu
Wpis/ wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym
Dokonanie adnotacji " o zmianie adresu z urzędu" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
Dokonanie adnotacji "o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem" w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu
Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu pojazdu lub zaświadczenia o pochodzeniu pojazdu
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (dotyczy również e-zatrzymania)