artykuł nr 1

Opinia w zakresie pojazdu miarodajnego

 

 

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek zarządcy drogi, skierowany do Starosty Częstochowskiego o opinię w zakresie pojazdu miarodajnego wykorzystywanego do projektowania drogi dla dróg publicznych powiatowych i gminnych  lub dla dróg, które po wybudowaniu będą zaliczone do tych kategorii na podstawie stosownych uchwał rad gmin/powiatu.

Do wniosku należy załączyć w szczególności:

 • plan orientacyjny z zaznaczeniem drogi (odcinka drogi) objętej wnioskiem
 • charakterystyka drogi (funkcja w sieci dróg, rodzaj nawierzchni, zagospodarowanie pasa drogowego i otaczającej zabudowy – np. zabudowa mieszkalna, handlowo-usługowa, szkoła, urząd, jednostki służb ratunkowych itp.),
 • charakterystyka ruchu na drodze (struktura rodzajowa i ilościowa poszczególnych pojazdów, ruch pieszy i rowerowy, ruch turystyczny, ruch tranzytowy itp.),
 • typ i parametry przyjętego pojazdu miarodajnego wraz z uzasadnieniem (do wyboru z załącznika nr 1 przepisów techniczno-budowlanych).

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Częstochowie w godzinach jego pracy.

 

Adres korespondencyjny (dostarczenia dokumentów):

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Wydział Komunikacji

ul. Jana III Sobieskiego 9; 

42-217 Częstochowa

 

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

 1. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie;
 • 17 zł w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Opłaty Skarbowe należy uiszczać w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie lub na konto Urzędu Miasta Częstochowy:

40-1030-1104-0000-0000-9325-1000

 

 1. SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Po rozpatrzeniu wniosku Starosta Częstochowski w opinii zawiera stanowisko
w zakresie proponowanego pojazdu miarodajnego wykorzystywanego do projektowania drogi mając na względzie bezpieczeństwo ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu.

 

 1. TERMIN:

Do jednego miesiąca – zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

 

 1.  TRYB ODWOŁAWCZY:

  Nie dotyczy.