artykuł nr 1

Uchwała Nr 1044/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Częstochowski organizacjom pozarządowym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa