artykuł nr 1

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Częstochowie
 

Starosta Częstochowski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
 

Data publikacji strony internetowej: 2004-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-22
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niektóre publikacje zawierają załączniki w formacie PDF, które mogą być nie rozpoznawalne przez czytniki dla osób niedowidzących.

 

Na stronie podmiotowej BIP można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Strona nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Deklarację sporządzono dnia 2024-03-29 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Dane kontaktowe
 

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony podmiotowej BIP prosimy o kontakt
z panem Andrzejem Cierpiałem,
e-mail: informatyka@czestochowa.powiat.pl,
tel. +48 (34) 32-29-153.

W ten sposób można również składać żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby występującej z żądaniem,
  2. wskazanie strony internetowej lub jej elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
  3. sposób kontaktu oraz
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym wnoszącego żądanie oraz o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna budynków Starostwa Powiatowego w Częstochowie
 

  1. Budynek Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego  9

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Jana III Sobieskiego usytuowane na wysokości wysokiego parteru do którego prowadzą schody oraz podjazd. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Drugie wejście od ul. Sobieskiego prowadzi do przedsionka windy. Przed wejściem do przedsionka windy wybudowana jest pochylnia (podjazd). Schody w budynku są oznaczone taśmami ostrzegawczymi. W budynku na schodach prowadzących na półpiętro zamontowany jest rozkładany podjazd. W budynku na parterze w lewym skrzydle oraz na półpiętrze w prawym skrzydle znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w nagłośnienie do informacji głosowych. Przed budynkiem wyznaczone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku nie jest ograniczone dla osób z psem przewodnikiem. Zapewniona  jest możliwość korzystania z tłumacza języka migowego. W ostatnim roku został przeprowadzony remont na parterze budynku, w wyniku którego została utworzona strefa obsługi interesanta. W obrębie strefy działa kasa starostwa oraz siedem stanowisk, przy których można załatwić sprawy lub uzyskać informacje.

  1. Budynek Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Tkackiej  5

Budynek Budynek praktycznie w całości przeznaczony jest na wynajem. Do budynku prowadzi jedno wejście główne usytuowane na poziomie chodnika. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.  Drugie dodatkowe wejście z boku budynku wyposażone jest w podjazd prowadzący na półpiętro. Budynek nie jest wyposażony w windę oraz nie ma możliwości dostania się osoby na wózku na wyższe piętra budynku. W budynku na półpiętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.  Budynek nie jest wyposażony w nagłośnienie do informacji głosowych. Wejście do budynku nie jest ograniczone dla osób z psem przewodnikiem. Brak jest możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

  1. Budynek Starostwa Powiatowego w Częstochowie – Placówka Zamiejscowa w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej 8

Do Do budynku prowadzi jedno wejście główne usytuowane na wysokości  chodnika.  Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Z parteru na półpiętro prowadzą schody. W budynku brak jest windy oraz platformy transportowej. Budynek nie jest wyposażony w nagłośnienie do informacji głosowych. Wejście do budynku nie jest ograniczone dla osób z psem przewodnikiem. Brak jest możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.