artykuł nr 1

Strategia Rozwoju Powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu oznacza koncepcję funkcjonowania powiatu w dłuższym okresie, tj. w perspektywie kilku, kilkunastu lat. Zawierać ona powinna główne cele rozwojowe, środki prowadzące do ich realizacji, a także sposoby i reguły zachowania podmiotów zaangażowanych w jej realizację. Strategia powinna koncentrować się na podstawowych i najważniejszych problemach powiatu, warunkujących jego rozwój społeczny i gospodarczy. Zadaniem Strategii Rozwoju Powiatu jest stworzenie podstaw do:

  • sprawnego, skutecznego i efektywnego zarządzania powiatem przez jego władze, tak w dłuższym jak i w krótszym horyzoncie czasu, w tym koordynowania i zapewnienia zgodności działań bieżących z perspektywicznymi,
  • przygotowania władz samorządowych do działań w sytuacji niepewności i ryzyka, wynikających ze zmniejszenia się uwarunkowań rozwojowych,
  • stwarzania warunków do przełamywania barier rozwojowych, a także eliminowania różnorodnych konfliktów pojawiających się w toku rozwoju powiatu,
  • pozyskiwania przez władze powiatowe środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację przewidzianych w strategii przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • promocji powiatu i stymulowania rozwoju lokalnej gospodarki.

Aktualnie obowiązujący dokument -  Program  „Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2016-2020” został przyjęty przez Radę Powiatu w Częstochowie w dniu 28 stycznia 2016 roku (Uchwała  Nr XIII/90/2016 )