artykuł nr 1

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 868 i 870/1 znajdujących się w gminie Koniecpol w obrębie Kuźnica Wąsowska z działką sąsiadującą nr 869/1

artykuł nr 2

Obwieszczenie dot. zapoznania się, zgodnie z art.10 Kpa, z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie materiałów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Kościelec Lotnisko, gmina Rędziny, oznaczoną jako działka nr 620/5 k.m.1 o pow.0,0174 ha, przejętą na rzecz Gminy Rędziny.

artykuł nr 3

Zawiadomienie dot. wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego wsi Lipicze.

artykuł nr 4

Obwieszczenie dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za dz. nr nr 576/7, 576/5, 576/9, obręb Rudniki, gmina Rędziny

artykuł nr 5

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, których realizację w roku 2019 wspiera Powiat Częstochowski