artykuł nr 1

OGŁOSZENIE z dnia 23 grudnia 2020 r. O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego we wszystkie dni tygodnia. Na podstawie art. 19 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 16 stycznia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r. poz.2475 ze zm.) organizator dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U z 2019 r. poz. 1528 ze zm.) lub poprzez przetarg w trybie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) lub poprzez bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.).

artykuł nr 2

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne oraz na wykonanie urządzeń wodnych realizowanych w ramach inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1 - zadanie nr 6 - przebudowa odcinka granica miasta Częstochowa - Nowa Wieś”.

artykuł nr 3

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Poczesna, obręb Zawodzie, oznaczoną jako działka nr 543/2 k.m. 9 o pow. 0,1380 ha, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Poczesna.

artykuł nr 4

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Poczesna, obręb Zawodzie, oznaczoną jako działka nr 570/2 k.m. 9,6 o pow. 0,0026 ha, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Poczesna.

artykuł nr 5

KONKURS ofert na demontaż pojazdów usuniętych z dróg