artykuł nr 1

Zawiadomienie dot. wspólnoty gruntowej wsi Pękowiec gm. Koniecpol

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i zebrania materiału dowodowego w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, w trybie przepisu art. 124 ust. 1 i 2 w związku z przepisem art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 362 obręb Ostrowy, jednostka ewidencyjna Blachownia Miasto, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, na założenie i przeprowadzenie na tej nieruchomości odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia.

artykuł nr 3

Obwieszczenie dot. zawiadomienia spadkobierców Stefana Bajora (s. Antoniego i Wiktorii), że podjęte zostało z urzędu zawieszone postanowieniem Starosty Częstochowskiego z dnia 29.11.2017 r., nr GN.683.135.2017.JW postępowanie, dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego, położoną w obrębie Adamów, gmina Kłomnice, oznaczoną jako działka nr 1278/1 k.m. 1 o pow. 0,0039 ha.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1051S na odcinku Aleksandria - Kopalnia”, gm. Konopiska. Zakres inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów, jako działki: obręb ewid. Aleksandria I; jedn. ewid. Konopiska - dz. nr ewid.: 648/3 k.m.2; 648/5 k.m.2; 89/1 k.m.2; 112 k.m.2; 464/2 k.m.2; 465/1 k.m.2; 465/3 k.m.2; 465/21 k.m.2; 466/1 k.m.2; 466/2 k.m.2; 466/3 k.m.2; 467/1 k.m.2 oraz na działkach, które powstały z podziału (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem): obręb ewid. Aleksandria I; jedn. ewid. Konopiska - dz. nr ewid. 648/6 k.m.2 (648/4 k.m.2). Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego: obręb ewid. Aleksandria I; jedn. ewid. Konopiska - dz. nr ewid.: 648/6 k.m.2

artykuł nr 5

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i zebrania materiału dowodowego w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, w trybie przepisu art. 124 ust. 1 i 2, w związku z przepisem art. 124a, w/w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (w rozumieniu przepisu art. 113 ust. 6 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami) oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 525 obręb Gorzelnia, jednostka ewidencyjna Gmina Blachownia, poprzez udzielenie zezwolenia Dynamik Filtr Nocoń i Wspólnicy Sp. j., na wykonanie prac związanych z budową sieci energetycznej- linii kablowej SN-15kV wraz z przebudową istniejącego słupa energetycznego.