artykuł nr 6

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji- pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo- Handlowego Henryk Kowalczyk z siedzibą w miejscowości Dziewki , ul. Pańskie 13, 42-470 Siewierz, dla Zakładu Rozbioru Mięsa Bargły, ul. Śląska 95,42-265 Poczesna dla linii do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę oraz linii do zagospodarowania pozostałości poubojowych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę.

artykuł nr 7

Informacja o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, w trybie przepisu art. 124 ust. 1 i 2, w związku z przepisem art. 124a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.2021, poz. 1899), sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (w rozumieniu przepisu art. 113 ust. 6 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami) oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 576 obręb Kamienica Polska, jednostka ewidencyjna Gmina Kamienica Polska, celem realizacji inwestycji celu publicznego związanej z modernizacją napowietrznej linii energetycznej 15kV relacji Poraj - Kamienica Polska oraz wymianą istniejącego stanowiska słupowego.

artykuł nr 8

Obwieszczenie dot. zawiadomienia spadkobierców Lucjana Glajznera (s. Władysława i Heleny), że została wydana decyzja Starosty Częstochowskiego z dnia 15.12.2021 r., nr GN.683.231.2016.JW o umorzeniu postępowania dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego, położoną w obrębie Młynek, gmina Poczesna, oznaczoną jako działka nr 11/4.

artykuł nr 9

Obwieszczenie dot. zawiadomienia spadkobierców Władysława Krzyżanskiego (s. Feliksa i Heleny), że została wydana decyzja Starosty Częstochowskiego z dnia 15.12.2021 r., nr GN.683.174.2017.JW o umorzeniu postępowania dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego, położoną w obrębie Adamów, gmina Kłomnice, oznaczoną jako działki nr nr 1269/3, 1564/1.

artykuł nr 10

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dziesięciu budynków letniskowych na wynajem, budowie pomostu, budowie dziesięciu miejsc postojowych, budowie budynku zaplecza technicznego, drogi wewnętrznej i infrastruktury technicznej dla funkcjonowania w/w obiektów na terenie działek o nr 183/1,184/1,189, 588/2, 589/2 w gminie Blachownia