artykuł nr 56

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 954/1 z działką 954/2 położonych w obrębie Turzyn gm. Lelów.

artykuł nr 57

Obwieszczenie dot. zawiadomienia spadkobierców Andrzeja Franca (Franc), (s. Andrzeja i Franciszki), że podjęte zostało z urzędu zawieszone postanowieniem Starosty Częstochowskiego z dnia 29.11.2017 r., nr GN.683.131.2017.JW postępowanie, dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego, położoną w obrębie Adamów, gmina Kłomnice, oznaczoną jako działka nr 1561/4 k.m. 1 o pow. 0,0023 ha (powstała z podziału działki nr 1561/2).

artykuł nr 58

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, przyjęcia granic nieruchomości do podziału dla działek 414, 369/2, 418, 373/2, 379, 1105/1 z działkami sąsiednimi, położonymi w obrębie Wąsosz gm. Koniecpol

artykuł nr 59

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy kolektora deszczowego uchodzącego do rz. Stradomki w km 13+550 oraz odprowadzanie za jego pomocą wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego w Blachowni ul. Sienkiewicza

artykuł nr 60

Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących harmonogramu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego - 2022 rok