artykuł nr 66

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wydaniu decyzji nr. 2143/2021 z dnia 07.10.2021 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę budynku gospodarczego w miejscowości Widzów ul. Żwirki i Wigury, działka nr ewidencyjny 400/2, obręb ewidencyjny Widzówek, gm. Kruszyna.

artykuł nr 67

Informacja o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, w trybie przepisu art. 124 ust. 1 i 2, w związku z przepisem art. 124a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.2020, poz. 1990), sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (w rozumieniu przepisu art. 113 ust. 6 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami) oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 525 obręb Gorzelnia, jednostka ewidencyjna Gmina Blachownia, celem realizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową sieci energetycznej- linii kablowej SN-15kV wraz z przebudową istniejącego słupa energetycznego.

artykuł nr 68

Informacja o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, w trybie przepisu art. 124 ust. 1 i 2, w związku z przepisem art. 124a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.2020, poz. 1990), sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (w rozumieniu przepisu art. 113 ust. 6 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami) oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 362 obręb Ostrowy jednostka ewidencyjna Blachownia Miasto, celem realizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem. Powyższe realizowane będzie w ramach zadania pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Blachownia przy ul. Kawowej 9 dz. nr 374 ”.

artykuł nr 69

Obwieszczenie dot. zakończenia postępowania dowodowego i wyjaśniającego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Ostrowy, gmina Blachownia Miasto, oznaczone jako działki nr 186/1 o pow. 0,0009 ha, nr 382/1 o pow. 0,0746 ha, nr 384/1 o pow. 0,0020 ha, przejęte z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego.

artykuł nr 70

Obwieszczenie dot. zakończenia postępowania dowodowego i wyjaśniającego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Rudniki, gmina Rędziny, oznaczoną jako działki nr 1249/13 k.m. 9 o pow. 0,0174 ha i nr 1249/14 k.m. 9 o pow. 0,0072 ha, przejęte z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego.