artykuł nr 76

Decyzja- mienie gromadzkie, obręb Lusławice

artykuł nr 77

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr: 209, 295, 328, 376, 469, 386, 503, 507/2, 508/1, 509/1, 556, 1594 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie ewidencyjnym Nowy Broniszew gm. Mykanów

artykuł nr 78

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Trybunalskim o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: piętrzenie wód rzeki Pilicy na jazie zlokalizowanym w km 255+360 jej biegu, pobór wód rz. Pilicy dla potrzeby obiektu stawowego „Okołowice”, odprowadzanie wody ze stawów do rz. Pilicy i zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą na jazie piętrzącym w m. Okołowice gm. Koniecpol.

artykuł nr 79

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 37/7 położonej w obrębie Baranów I z działką nr 175 położonej w obrębie Kobyłczyce gm. Mstów

artykuł nr 80

Obwieszczenie Starosty Powiatu Częstochowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek p. Marzeny Dyksy w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę budynku gospodarczego w miejscowości Widzów, ul. Żwirki i Wigury, na działce o nr ewid. 400/2, obręb ewid. Widzówek, gm. Kruszyna.