artykuł nr 31

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Częstochowskiego znak: OS.IV.6223-4/6/06 z dnia 10.05.2021 r. udzielającej Nadleśnictwu Koniecpol pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów kredy górnej otworem studziennym zlokalizowanym na terenie szkółki leśnej Leśnictwa Małachów w Nakle gm. Lelów.

artykuł nr 32

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki nr 201 z działkami nr: 193, 195, 200, 202 obręb ewidencyjny Brzeziny Nowe gm. Poczesna

artykuł nr 33

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 385/2 z działkami sąsiednimi numer : 385/3, 4223, 377/2, 414 położonych w obrębie ewidencyjnym Wrzosowa gm. Poczesna

artykuł nr 34

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1051S na odcinku Aleksandria-Kopalnia” Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych: obręb ewid. Aleksandria I; jedn. ewid. Konopiska - dz. nr ewid.: 648/3 k.m.2; 648/4 k.m.2 (648/6 k.m.2); 648/5 k.m.2; 89/1 k.m.2; 112 k.m.2; 464/2 k.m.2; 465/1 k.m.2; 465/3 k.m.2; 465/21 k.m.2; 466/1 k.m.2; 466/2 k.m.2; 466/3 k.m.2; 467/1 k.m.2.

artykuł nr 35

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz przyjęcia granic nieruchomości do podziału dla działki numer 46 położonej w obrębie Jamno z działkami sąsiednimi numer: 496, 497, 498 położonymi w obrębie Broniszew Nowy, gm. Mykanów