artykuł nr 41

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

artykuł nr 42

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki 329/953 położonej w obrębie Blachownia gm. Blachownia z działkami sąsiednimi

artykuł nr 43

UCHWAŁA Nr 687/2021ZARZĄDU POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGOz dnia 29 października 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Częstochowskiego w 2022 roku.

artykuł nr 44

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku

artykuł nr 45

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego z dnia 28 października 2021 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji