artykuł nr 46

Obwieszczenie Starosty Powiatu Częstochowskiego o wydaniu w dniu 22.10.2021 r. decyzji nr 2267/2021 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Gminy Poczesna reprezentowanej przez Wójta Gminy p. Krzysztofa Ujmę obejmującej budowę sieci wodociągowej w miejscowości Nierada, ul. Górska i Pusta - gmina Poczesna - obręb ewidencyjny (0010) Nierada - do realizacji na działkach nr ewid. : 800; 707/2; 708/4; 708/7; 709/6; 709/9; 710/7; 710/10; 710/3; 711/2; 712/2; 713/2; 714/4; 714/7; 715/4; 716/2; 717/5; 717/8; 717/3; 718/4; 718/7; 719/1; 719/8; 721/2; 720; 722/2; 723/4; 723/7; 725/5; 725/8; 726/6; 728/4; 728/7; 729/4; 731/6.

artykuł nr 47

Obwieszczenie dot. zawiadomienia spadkobierców Stanisława Smarzyńskiego, (s. Henryka i Stanisławy), zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego o zakończeniu postępowania dowodowego i wyjaśniającego, dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Koniecpol, jedn.ewid. Koniecpol Miasto, oznaczoną jako działka nr 1516 k.m. 28 o pow. 0,3385 ha.

artykuł nr 48

Obwieszczenie dot. zawiadomienia zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego o zakończeniu postępowania dowodowego i wyjaśniającego, dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Koniecpol, jedn.ewid. Koniecpol Miasto, oznaczoną jako działka nr 1508 k.m. 28 o pow. 0,0245 ha.

artykuł nr 49

Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia 27 października 2021 roku o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny: Baby, Jacków, Widzówek gm. Kruszyna

artykuł nr 50

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 138 z działka nr 203 położonymi w obrębie ewidencyjnym Aleksandria II gm Konopiska