artykuł nr 56

Zawiadomienie o spotkaniu dot. wspólnoty gruntowej wsi Kuźnica Wąsowska gm. Koniecpol

artykuł nr 57

Decyzja Starosty nr 586/2024 z dnia 07.05.2024 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, inwestycja p.n. "Rozbudowa cmentarza parafialnego", lokalizacja Konopiska ul. Częstochowska, dz. nr ewid. 1524, gm. Konopiska.

artykuł nr 58

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości dla działki drogowej nr 562/2 obręb Ulesie gm. Dąbrowa Zielona z działkami przyległymi.

artykuł nr 59

Uchwała Nr 1304/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia30 kwietnia 2024r. w sprawie powołania komisji w konkursie „Ekologiczna Zagroda 2024”

artykuł nr 60

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia przez Gminę Koniecpol prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1176 o pow. 0,0121 ha, obręb Koniecpol, gmina Koniecpol, stanowiącej pas drogi ogólnodostępnej.