artykuł nr 16

Obwieszczenie zawiadamiające panią Izabelę Wójcik (c. Elżbiety i Andrzeja) że w sprawie dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość, położoną w obrębie Biskupice, jedn. ewidencyjna Olsztyn, oznaczoną jako działki nr 363/9 została wydana przez Starostę Częstochowskiego decyzja z dnia 09.02.2024 r., nr GN.683.50.2023.MB o umorzeniu postępowania.

artykuł nr 17

Obwieszczenie zawiadamiające panią Agatę Tomalską (c. Elżbiety i Andrzeja) że w sprawie dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość, położoną w obrębie Biskupice, jedn. ewidencyjna Olsztyn, oznaczoną jako działki nr 363/9 została wydana przez Starostę Częstochowskiego decyzja z dnia 09.02.2024 r., nr GN.683.50.2023.MB o umorzeniu postępowania.

artykuł nr 18

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Koniecpol, gmina Koniecpol, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1966/2 o pow. 0,0593 ha.

artykuł nr 19

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Rzeki Małe, gmina Kłomnice, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 423/4 o pow. 0,0264 ha.

artykuł nr 20

Starosta Częstochowski zawiadamia następców prawnych Zdzisława Pleszyniaka i Teresy Pleszyniak, że w dniu 03.06.2024r., na wniosek pełnomocnika TAURON Dystrybucja z siedzibą w Krakowie, wydana została na podstawie art. 115 ust. 4, art. 124 ust. 1 w związku z art.124a i 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.2023, poz. 344 z późn. zm.) decyzja nr GN.6853.8.2024.AO o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 269 obręb Łojki, jednostka ewidencyjna Blachownia, poprzez udzielenie zezwolenia Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, na wykonanie prac związanych z przebudową napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia przebiegającej przez w/w działkę wraz z wymianą istniejącego stanowiska słupowego.