artykuł nr 36

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Miasta i Gminy Koniecpol, położoną w obrębie Koniecpol jedn. ewid. Koniecpol Miasto, oznaczoną jako działka nr 1284/1 k.m. 24 o pow. 0,0058 ha.

artykuł nr 37

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 210/1 obręb Jacków gmina Kruszyna z działkami sąsiednimi.

artykuł nr 38

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla działek nr : 242, 272, 245/2 obręb Baby, 264, 316/1 obręb Jacków oraz 194 obręb Widzówek gm. Kruszyna z działkami sąsiednimi

artykuł nr 39

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Okrąglik - Śmiertny Dąb - etap II”

artykuł nr 40

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę jazu piętrzącego, całoroczne piętrzenie wód rz. Wiercicy oraz korzystanie z wód powierzchniowych do celów energetyki wodnej w m. Wiercica gm. Przyrów