artykuł nr 1

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

artykuł nr 2

Rachunek Zysków i Strat

artykuł nr 3

Bilans z wykonania budżetu jst

artykuł nr 4

Bilans jednostki budżetowej

artykuł nr 5

Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowychjednostek samorządu terytorialnego na koniec 2013 roku.